Wyroby medyczne. Jest zarządzenie NFZ

Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Medexpress 2021-06-24 09:35
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzaniem umożliwiają realizację świadczeń opieki zdrowotnej „Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie” również przez osobę posiadającą ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej
w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2018 r. poz. 1269), oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany są korzystne dla świadczeniodawców, bowiem zwiększają spektrum osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Ponadto, wymóg obycia co najmniej dwuletniego stażu pracy przedłoży się na zapewnienie odpowiedniej jakości udzielania świadczeń w ww. zakresie z zachowaniem należytej staranności.
PDF

Zobacz także