Blogosfera Medexpressu

Leszek Borkowski Zaburzenia smaku i węchu


Dr Leszek Borkowski 2020-09-03 09:39
W dobie ogólnego wzrostu podejrzliwości coraz częściej pacjenci podejrzewają u siebie zakażenie SARS-CoV-2.

Za podstawowy argument do uzasadnienia swej podejrzliwości uznawane są zaburzenia smaku i lub węchu.
Pozwalam sobie nieśmiało przypomnieć, że te dolegliwości mogą wynikać także ze znanych objawów działań niepożądanych wielu produktów leczniczych.
Poniżej przykłady leków opisanych według nazw międzynarodowych, które mogą, ale nie muszą dawać wymienionych objawów.
Stopień nasilenia oraz częstotliwość tej przemijającej dysfunkcji są bardzo zróżnicowane i zależne od funkcjonowania każdego organizmu indywidualnie.

Zamieszczonego poniżej przeglądu dokonano na skromnej bazie 1000 losowo wybranych popularnych produktów leczniczych.


Zaburzenia smaku
Allopurinol, ambroksolu chlorowodorek, amlodipina, amlodipina + peryndopryl, atorwastatyna, azytromycyna, brymonidyny winian, budezonid + formoterolu fumaran, buprenorfina, cetyryzyna, chinaprylu chlorowodorek, cyprofloksacyna, dapagliflozyna + metformina, dekslanzoprazol, diklofenak sodowy, doksorubicyny chlorowodorek, esomeprazol, febukostat, fidaksomycyna, flukonazol, flutykazonu propionian, gadoteridol, gancyklowir, imipenem + cylastyna, insulina glargine, jomeprol, karbamazepina, ketoprofen, klarytromycyna, klindamycyna, klopidogrel, kwas zolendronowy, letrozol, lewofloksacyna, litu węglan, lopinawir + rytonawir, losartan potasu, loteprednolu etabonian, metforminy chlorowodorek, metoprololu winian, norfloksacyna, oksykodonu chlorowodorek, omeprazol, pantoprazol, peryndopril + indapamid + amlodipina, propafenonu chlorowodorek, ranolazyna, ryfaksymina, solifenacyny bursztynian, sugamadeks, tamoksifen, tiamazol, tiotropiowy bromek, trawoprost, umeklidyniowy bromek, worykonazol, zopiklon,

Zaburzenia węchu
Amidaronu chlorowodorek, azytromycyna, cyprofloksacyna, febukostat, lewofloksacyna, lizynopryl, ramipryl, topiramat, sulfasalazyna.


Dr nauk farm Leszek Borkowski

PDF

Zobacz także