Zarządzenie NFZ dot. wypłaty podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Pixabay
We wtorek prezes NFZ wydał nowelę zarządzenia dotyczącego wypłat podwyżek dla pielęgniarek i położnych.
Medexpress 2018-09-25 15:41
Wprowadzane zmiany dotyczą:
1) wzoru dokumentu potwierdzającego przekazanie środki na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwaną dalej: ustawą
o świadczeniach, w sposób określony w tych przepisach:
a) zgodnie z zawartym porozumieniem, albo
b) zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, albo
c) w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat, albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej;
2) wykazu produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.
Skutek finansowy wprowadzenia niniejszego zarządzenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku wyniesie 270 mln zł.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także