Zarządzenie NFZ: świadczenia opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2019, 12:36

Fot. Wojciech Górski
Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2019, 12:36

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem polegają na wdrożeniu współczynnika korygującego 1,05 przy rozliczaniu świadczeń rezonansu magnetycznego (RM) przez tych świadczeniodawców, którzy dzięki podjętym działaniom zwiększyli istotnie dostępność do wskazanych badań, poprzez skrócenie co najmniej o 20% czasu oczekiwania na ich wykonanie, skreślili z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia o co najmniej 5% więcej osób niż w poprzedzającym okresie sprawozdawczym oraz zrealizowali w okresie sprawozdawczym, bezpośrednio poprzedzającym dany okres sprawozdawczy, co najmniej 400 badań RM w danej pracowni.

Aktywizacja świadczeniodawców do podejmowania działań prowadzących do wykonywania większej liczby badań jest niezbędna z uwagi na dużą liczbę chorych oczekujących. Daje także możliwość zwiększenia racjonalizacji wydatkowanych środków finansowych, poprzez unikanie zbędnych hospitalizacji diagnostycznych, których celem jest wyłącznie wykonanie tych badań.

Dodatkowo doprecyzowano definicję świadczeń ASDK (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) wskazując, że obejmują one wykonanie badań wraz z wydaniem wyników tych badań.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2019 r.

Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia współczynnika oszacowano na blisko 9 mln zł na II półrocze 2019 r.

Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach. W ich wyniku 13 podmiotów zgłosiło 21 uwag i opinii do przedmiotowego projektu.

Przekazane uwagi w przeważającej części przypadków dotyczyły uwag redakcyjnych oraz wskazywały na doprecyzowanie przepisów dotyczących świadczeń ASDK. Ponadto uwzględniono uwagę w zakresie dodania przepisu regulującego, że lekarze mogą udzielać świadczeń w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących: w tym w szczególności z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z późn. zm., art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r. poz. 537), rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 834) oraz przepisów ustawy - Prawo atomowe i przepisów aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

prezes NFZ / świadczenia opieki zdrowotnej / ambulatoryjna opieka specjalistyczna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31