Zarządzenie NFZ ws. poszerzenia programu POZ PLUS w II fazie pilotażu

W poniedziałek na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Medexpress 2019-06-10 15:19

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu:

Zmiany w zarządzeniu nr 23/2018/DAiS prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” zmienionym zarządzeniami Nr 24/2018/DAiS prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. oraz 46/2018/DAiS prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 czerwca 2018 r. wynikają ze zmiany umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu pilotażowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS” w części dotyczącej okresu obowiązywania umowy oraz zakresu realizowanych zadań.

Zmiany dotyczą w szczególności:
1) w § 2 ust. 1 w pkt 6 w lit. c dodano zapis poszerzający zakres zadań realizowanych przez koordynatorów polegających na zachęcaniu i wspieraniu pacjentów w uzyskaniu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP);
2) w §14 ust. 4 przedłużono okres na jaki zawierane są umowy z realizatorami projektu pilotażowego do dnia 30 czerwca 2021 r.;
3) w §16 ust. 5 wprowadzono nowe wzory oświadczeń świadczeniobiorców wymaganych do udzielenia świadczeń dostępnych w programie pilotażowym;
4) w §19 w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 4 pkt 2 w ramach grantu technologicznego umożliwiono realizatorom pilotażu otrzymanie środków finansowych na uruchomienie usług integracyjnych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych;
5) w §19 ust. 9 doprecyzowano zapisy dotyczące terminu zwrotu niewykorzystanych środków z grantu technologicznego;
6) w §20 ust. 4 umożliwienie realizatorom projektu pilotażowego na zwiększenie zatrudnienia koordynatorów o 0,25 etatu w związku ze zwiększonym zakresem zadań;
7) w §21 w ust. 9 wydłużono realizatorom projektu okres na realizację obowiązkowych wskaźników wykonania bilansów zdrowia z 12 miesięcy na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy;
8) w §21 dodano ust. 14a umożliwiający realizatorom projektu pilotażowego wnioskowanie o zwiększenie kwoty zobowiązania Funduszu z tytułu realizacji umowy po rozliczeniu 90% wypłaconych środków;
9) w § 21 ust. 16 dostosowano treść przepisu do wydłużonego okresu na realizację minimalnych wskaźników poziomu realizacji bilansów
10) w § 26 w ust.2 dodano pkt. 3, w którym określono dodatkowy warunek wypłacania osobomiesiąca za objęcie opieką jednego świadczeniobiorcy w programie zarządzania chorobą;
11) w § 31 dodano ust. 2 i 3 wprowadzający okresowe kontrole Funduszu poziomu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu pilotażowego w poszczególnych umowach. Wyniki tych kontroli będą stanowiły podstawę do dokonani zmian w umowach na realizację programu pilotażowego;
12) Wprowadzono zmiany w załącznikach nr 1a, 2a, 2b, doprecyzowując warunki realizacji świadczeń udzielanych w projekcie pilotażowym. Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia niniejszej nowelizacji zarządzenia, dotyczy poszerzenia zakresu realizowanych zadań przez koordynatorów i związane z tym zwiększenie wymiaru zatrudnienia o 0,25 etatu. Szacowany wydatek, z tym związany, to kwota około 500 tyś. zł w II połowie 2019 r.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także