Zarządzenie NFZ ws. warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanej ze zwalczaniem COVID-19

NFZ opublikowało zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Medexpress 2021-03-08 09:53

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie polecenia ministra zdrowia z dnia 2 marca 2021 r. wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”.

Na mocy ww. polecenia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia wykazu, odrębnie dla poszczególnych województw, podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego, realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym, oraz zgodnie z ww. poleceniem przepisy zarządzenia przewidują, iż do kompetencji dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie należeć zadanie związane ze sporządzeniem i prowadzeniem, odrębnie dla każdego z województw, wykazu podmiotów, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykaz taki będzie prowadzony według miejsca prowadzenia działalności podmiotów uczestniczących w udzielaniu wskazanych
świadczeń opieki zdrowotnej i będzie podlegał ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie, zgodnie z § 5 zarządzenia Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zostali zobowiązani do opracowania pierwszego wykazu na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, według stanu na dzień 8 marca 2021 r.

Przepisy niniejszego zarządzenia w głównej mierze powielają rozwiązania zawarte w regulacji dotychczas obowiązującej, tj. przepisach zarządzenia Nr 37/2021/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które traci moc z dniem 9 marca 2021 r. w związku z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 2 rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Większość zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem ma charakter porządkowy.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2021 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także