Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi bez pieczątek?

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.
Medexpress 2019-06-12 09:57

Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu usunięcie wymogu stosowania pieczęci lub pieczątki imiennej i zastąpić go jedynie informacjami w zakresie imienia, nazwiska oraz złożonego podpisu.


Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 (Dz. U. poz. 1085) wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.


Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że – w razie jego niewypełnienia – organy administracji publicznej mogą odmawiać osobom fizycznym i przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw. Utrzymywanie tego obowiązku wstrzymuje również proces digitalizacji obsługi klienta w kraju. Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, dokumencie przyjętym przez Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Składanie oświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Powinien być oceniany z punktu widzenia wyzwań i korzyści, jakie niesie elektronizacja życia społecznego i publicznego, zwiększającej się liczby czynności, których z powodzeniem - jeśli chodzi o wywołanie określonych skutków prawnych - dokonać można drogą elektroniczną. Istotny element tego procesu stanowią zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).


Mając na uwadze te argumenty, zasadnym jest rezygnowanie z normatywnego czy wymuszonego przez pragmatykę obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli oraz dla skutecznej identyfikacji podmiotu, regulacje prawne zasadnicze dla obrotu prawnego nie wymagają stosowania pieczęci lub pieczątek. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. Nie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu czy ochronę innych istotnych wartości.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także