Zmiana planu finansowego NFZ

Fot. Thinkstock / Getty Images
Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.
Medexpress 2018-09-05 08:26
Prezes Funduszu dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2018 r. poprzez zwiększenie planowanych na 2018 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 1 300 000 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na:
- zapewnienie zwiększonego dostępu w IV kw. 2018 r. do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532),
- uzupełnienie finansowania skutków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń udzielanych przez pielęgniarki
i położne,
- uzupełnienie finansowania skutków ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932),
- indywidualne, zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Podział środków finansowych z funduszu zapasowego w kwocie 1 300 000 tys. zł pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2018.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także