Projekt rozporządzenia MZ

Zmiany dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Medexpress

Opublikowano 09 grudnia 2019, 14:00

ochroniarz
Medexpress

Opublikowano 09 grudnia 2019, 14:00

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 2323, z późn. zm.) wynika z likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, zwanego dalej „Instytutem” i koniecznością dostosowania stanu prawnego do stanu faktycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (Dz. U. poz.2043) – wydanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) – Instytut uległ likwidacji. Termin zakończenia działalności Instytutu wyznaczono na 27 października 2019 r., zaś termin zakończenia likwidacji Instytutu wyznaczono na dzień 27 kwietnia 2021 r.

Przedmiotowa zmiana stanowi konsekwencję powyższej opisanej likwidacji Instytutu i polega na uchyleniu pkt 2 w § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w którym to przepisie przywołany został Instytut. Jest to równoznaczne, z tym że zlikwidowany Instytut nie będzie już jednostką o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt1 ustawy oraz art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn.zm.) w zakresie podmiotu właściwego do rozparzenia odwołania od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które przysługuje osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającejtaki wpis, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ww. ustawy.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życiepo upływie14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.Projekt rozporządzenianie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia będzienie miało wpływ na działalność mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenienie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projekt rozporządzenia TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

mz / Ministerstwo Zdrowia / ochroniarz
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31