Zmiany w ABM

Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych.
Medexpress 2020-09-17 09:02
Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych wynika z konieczności wprowadzenia modyfikacji związanych z usprawnieniem działalności Agencji Badań Medycznych.
Projekt ustawy wchodzi w zakres pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym, gospodarczym i zdrowotnym COVID-19. Celem proponowanych rozwiązań jest także zwiększenie konkurencyjności Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych i eksperymentów medycznych oraz wprowadzenie dodatkowych ułatwień i mechanizmów zachęcających do ich prowadzenia, które pozytywnie wyróżnią kraj na tle innych państw.
W związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się w 2020 r. COVID-19 znaczenie działań stymulujących konkurencyjność i innowacyjność przemysłu farmaceutycznego, jest kluczowe. Stymulacyjne oddziaływanie gospodarcze, tj. pobudzanie nowych inwestycji przez wykorzystanie instrumentów wsparcia finansowego z Agencji Badań Medycznych, uzupełnia w tym przypadku również istotne oddziaływanie społeczne, efektem czego jest lepsza ilościowo i jakościowo ochrona zdrowia w RP.
W celu zapewnienia bardziej efektywnego działania Agencji Badań Medycznych projekt przewiduje:
1) umożliwienia Agencji doboru właściwego wsparcia merytorycznego na potrzeby realizowanych przez Agencję ustawowych działań; dlatego też konieczne jest określenie w ustawie o Agencji Badań Medycznych wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania ekspertów będących osobami fizycznymi do oceny wniosków o dofinansowanie oraz innych ocen i opinii dotyczących realizacji zadań Agencji, w szczególności związanych z nadzorem i kontrolą prawidłowej realizacji dofinansowanych projektów;
2) doprecyzowanie, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu tylko od negatywnego wyniku konkursu skutkującego nierekomendowaniem wniosku, w celu zapewnienia usprawnienia procedury konkursowej, jak również wyłączenia możliwości odwoławczych tylko i wyłącznie w zakresie przyznanego poziomu dofinansowania;
3) zmianę przepisów, które umożliwią przyznawanie Agencji dotacji celowej na finansowanie wydatków inwestycyjnych, dzięki czemu Agencja będzie mogła realizować np. zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
4) doprecyzowanie, że fundusz rezerwowy może być przeznaczany także na finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447 i z 2020 r. poz. 567) oraz na finansowanie inwestycji lub pokrycie straty netto;
5) dodatnie przepisu umożliwiającego podwyższenie limitu wydatków o środki niewykorzystane z lat ubiegłych pochodzące z tzw. odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także