Zmiany w funkcjonowaniu ABM z podpisem prezydenta

Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2021, 12:21

Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Medexpress

Opublikowano 24 sierpnia 2021, 12:21

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw ma charakter doprecyzowujący regulacje dotyczące funkcjonowania Agencji Badań Medycznych. Co się zmienia?

Zmiany mają na celu:

1) rozszerzenie zakresu działalności Agencji o eksperymenty badawcze;

2) wspieranie przez Agencję, oprócz badań klinicznych, także nowych eksperymentów badawczych;

3) doprecyzowanie regulacji dotyczących funkcjonowania Agencji.

W ustawie o Agencji Badań Medycznych wprowadzono ponadto zmiany m.in. w zakresie:

1) poszerzenia zadań, które Agencja będzie mogła realizować poprzez ekspertów;

2) przyznania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do odwołania członka Rady Agencji Badań Medycznych, przed upływem kadencji, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, który zgłosił go jako kandydata do pełnienia funkcji członka Rady;

3) zwolnienia Prezesa Agencji ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zawieraniu umów z ekspertami zewnętrznymi;

4) rozszerzenia przychodów Agencji Badań Medycznych o możliwość otrzymania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań Agencji.

Zawarte w ustawie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, mają na celu umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia upoważnienia poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządów zawodowych do wykonywania kompetencji emitenta dokumentu publicznego (poświadczającego prawo do wykonywania danego zawodu), o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

W zmianach do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, modyfikowane są regulacje, których celem jest wskazanie podmiotu będącego zarówno administratorem systemu zarządzającego TOPSOR jak również danych przetwarzanych w tym systemie. Zgodnie z ustawą administratorem TOPSOR do dnia 31 grudnia 2026 r. będzie podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, zaś od dnia 1 stycznia 2027 r. funkcję tę przejmie Narodowy Fundusz Zdrowia.

W zmienianej ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawa wprowadza regulację na podstawie której będzie możliwe kontynuowanie refundacji leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu lekowego lub chemioterapii, dla którego nie wydano kolejnej decyzji o objęciu refundacją, a który jest dostępny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym braku alternatywnej opcji terapeutycznej w ramach tego programu lekowego lub chemioterapii.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów zmieniających:

1) ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dotyczące administratora TOPSOR), ‑ wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;

2) ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ‑ wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.;

3) ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (w zakresie zmian dotyczących finansowania zadania administratora TOPSOR) – wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Źródło: prezydent.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ABM
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31