Zmiany w kierownictwie MZ - nowy podział kompetencji

Medexpress

Opublikowano 01 sierpnia 2019, 21:04

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 01 sierpnia 2019, 21:04

Najważniejsze zmiany:

  • Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko nadzoruje działalność Agencji Badań Medycznych, Instytutu Żywności i Żywienia, NIZP-PZH
  • Sekretarz stanu Waldemar Kraska nadzoruje PRM
  • Podsekretarz stanu Janusz Cieszyński nadzoruje działalność NFZ
  • Podsekretarz stanu Sławomir Gadomski nadzoruje działalność AOTMiT i CSIOZ

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko: 1) jest członkiem: a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów, b) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu; 2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich, b) Departament Dialogu Społecznego, c) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, d) Departament Pielęgniarek i Położnych, e) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny; 3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Agencji Badań Medycznych, b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, e) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, f) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, g) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, h) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, i) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, j) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, k) Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, l) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, m) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, n) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, o) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, p) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie, r) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, s) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, t) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, u) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, w) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, x) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie, y) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, z) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, za) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, zb) uczelni medycznych.

Sekretarz Stanu Waldemar Kraska: 1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich; 2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia; 3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności, b) Departament Współpracy Międzynarodowej; 4) nadzoruje działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński: 1) jest członkiem: a) Stałego Komitetu Rady Ministrów, b) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji; 2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament e-Zdrowia, b) Departament Nadzoru i Kontroli, c) Departament Prawny, d) Departament Systemu Zdrowia; 3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Banku Tkanek Oka w Warszawie, b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli, c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, i) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, j) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, k) Narodowego Funduszu Zdrowia, l) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie, m) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie; 4) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w: a) Centrali Farmaceutycznej „CEFARM” S.A. z siedzibą w Warszawie, b) Specjalistycznym Centrum Medycznym im. Jana Pawła II S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju, c) Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie, d) Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie, e) Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski: 1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: a) Departament Analiz i Strategii, b) Departament Budżetu i Finansów, c) Departament Oceny Inwestycji, d) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego; 2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych: a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, c) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, d) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, e) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, f) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, g) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie, h) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, i) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. j) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie; 3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie; 4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie: a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, b) audytu wewnętrznego; 5) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski: 1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji; 2) nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie

Źródło: Dz.U.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / podział kompetecji
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31