Zmiany w kontrolach prowadzonych przez NFZ

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Opublikowano Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Medexpress 2020-08-05 09:58

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiana w zakresie zatwierdzania programów kontroli ma na celu przyspieszenie i usprawnienie tego procesu, poprzez rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do zatwierdzenia o zastępców Dyrektora Departamentu Kontroli.

Zmiana wzoru zawiadomienia wynika z konieczności dostosowania działalności kontrolnej do obecnych warunków epidemiologicznych w kraju. Zgodnie z art. 61i ust. 4 ustawy o świadczeniach kontrolę lub poszczególne jej czynności można przeprowadzać również w jednostkach organizacyjnych Funduszu. Przepisu 61h nie stosuje się, zatem nie okazuje się podmiotowi kontrolowanemu upoważnienia. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną oraz wznowienie przez Fundusz działań kontrolnych, zaistniała konieczność prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Funduszu z wykorzystaniem wszystkich instrumentów prawnych, które stwarza ustawa w zakresie komunikacji elektronicznej z podmiotami kontrolowanymi (tzw. „e-kontrola”).
Nowy wzór zawiadomienia o kontroli jest dostosowany do wymogów kontroli prowadzonej bez konieczności wykonywania czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, bądź z minimalnym zakresem tak wykonywanych czynności. W celu zapewnienia transparentnosci przebiegu tak prowadzonego postępowania konieczne jest już na etapie zawiadamiania o kontroli poinformowanie podmiotu kontrolowanego o tym w jaki sposób będzie prowadzona kontrola. Zważywszy na fakt, że wcześniej instrument wskazany w art. 61i ust. 4 nie był stosowany w odniesieniu do całego procesu kontroli, dobrą praktyką będzie również rozwinięcie pouczeń odnoszących się do zastosowanego sposobu kontroli. Pozwoli to na transparentny przekaz do podmiotu kontrolowanego o powyższym sposobie prowadzenia kontroli i tym samym pozwoli na gromadzenie materiału dowodowego, a także prezentacji wystąpienia pokontrolnego z zachowaniem standardu bezpieczeństwa epidemicznego.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także