Zmiany w KOSM

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.
Medexpress 2019-11-19 12:46

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM, które mają w szczególności na celu uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz świadczeniobiorców dotyczących poszerzenia liczby świadczeniodawców mających możliwość realizowania przedmiotowego programu pilotażowego.
W związku z powyższym wprowadzono zmiany polegające na zoptymalizowaniu warunków organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w taki sposób, aby świadczeniodawcy mogli je spełnić przystępując do ww. programu pilotażowego.
Przyjęto zatem, iż liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM) objętych opieką jednego ośrodka koordynującego obejmuje od 500 do 1200 osób, a także poddanych leczeniu w ramach programów lekowych dedykowanych pacjentom z SM nie może być niższa niż 30% w stosunku do całkowitej liczby świadczeniobiorców objętych leczeniem przez ośrodek z rozpoznaniami w roku poprzedzającym przystąpienie do programu pilotażowego.
Ponadto, dokonano modyfikacji przepisu w § 13 ust. 3 zarządzenia polegającej na wykreśleniu liczby świadczeniodawców realizujących pilotaż w pierwszym roku realizacji pilotażu na terenie całego kraju, wynoszącą nie więcej niż 14.

Ponadto, w zarządzeniu wskazano 30-dniowy termin na składanie przez świadczeniodawców (nowych jak i tych świadczeniodawców których wnioski o udzielanie świadczeń zostały na podstawie dotychczasowych przepisów zarządzenia rozpatrzone negatywnie) wniosków o zawarcie umowy z Funduszem, zgodnie z nowym wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także