Zmiany w kształceniu dyspozytorów medycznych

karetka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Jest projekt rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Co się zmieni?
Medexpress 2017-03-02 12:50

Projekt rozporządzenia określa formy samokształcenia, sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez dyspozytorów medycznych, zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego, sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych oraz wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

Samokształcenie będzie realizowane w następujących formach: seminarium, udziału w posiedzeniach szkoleniowych, kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych, udziału w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców. Dodatkowo seminarium powinno trwać nie krócej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i być realizowane zgodnie z programem nauczania, opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na miejsce w którym będzie odbywać się kształcenie.
Doskonalenie zawodowe realizowane będzie w trzyletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dysponent jednostki zatrudnił dyspozytora medycznego albo zawarł z nim umowę cywilnoprawną.
Projekt rozporządzenia określa również zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

Dopełnienie przez dyspozytora medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polegać będzie na odbyciu w okresie edukacyjnym co najmniej jednego kursu doskonalącego, co najmniej jednego seminarium oraz co najmniej jednej z form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 2 – 4, tj. udział w posiedzeniach szkoleniowych, udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych lub udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 2 tygodni po ogłoszeniu.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także