Zmiany w składzie Agencji Badań Medycznych

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu agencji badań medycznych
Medexpress 2020-01-24 15:04

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Agencji Badań Medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 98) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes Agencji Badań Medycznych sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez Zastępców Prezesa Agencji i dyrektora Biura Agencji.”;

2) w § 6 :
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez dyrektora Wydziału Finansowania Projektów.”,
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez dyrektora Wydziału Analiz Systemowych i Badań Własnych.”;

3) w § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Agencji wchodzą:
1) Centrum Rozwoju Badań Klinicznych;
2) Wydział Analiz Systemowych i Badań Własnych;
3) Wydział Nauki i Komercjalizacji;
4) Wydział Finansowania Projektów;
5) Biuro Agencji;
6) Stanowisko Głównego Księgowego;
7) Stanowisko Audytora Wewnętrznego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także