Zmiany w Systemie Informacji Medycznej

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.
Medexpress 2019-10-31 08:35

Projekt rozporządzenia precyzuje szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, które przekazywane są do Systemu Informacji Medycznej. Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa również sposób i terminy przekazywania ww. danych do SIM.


Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia obejmuje katalog szczegółowych danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, które usługodawcy zobligowani będą przekazywać do SIM.

Zmiana katalogu szczegółowych danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji przekazywanych przez usługodawców do SIM ma związek z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, definicji pojęcia zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji.

Katalog ten został ograniczony w porównaniu do jego wcześniejszego brzmienia. Proponuje się, by obejmował on jedynie niezbędne dane, dzięki czemu zredukowana zostanie część obowiązków ciążących na usługodawcach. Z drugiej zaś strony katalog ten został rozbudowany o dane istotne z perspektywy zdarzenia medycznego, które już obecnie sprawozdawane są przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługodawcy nie będą jednak zobligowani do dwutorowego przekazywanie tych danych, gdyż będą one automatycznie udostępniane z SIM Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.
Proponowana zmiana ww. katalogu danych umożliwi odtworzenie pełniejszego obrazu zdarzenia medycznego na podstawie danych przekazanych do SIM, co niewątpliwie stanowić będzie cenne ułatwienie w pracy personelu medycznego, a także przełoży się pozytywnie na efektywność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano terminy na przekazywanie przez usługodawców do SIM danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji. Zostały one określone tak, by zapewnić jak najpełniejszą ochronę zdrowia i życia usługobiorców przez umożliwienie usługodawcom uzyskania dostępu do danych dotyczących zdarzenia medycznego, w którym uczestniczył usługobiorca, możliwie najszybciej. Jednocześnie zaproponowane rozwiązania uwzględniają również potrzebę zagwarantowania usługodawcom elastyczności w zakresie raportowania ww. danych, w szczególności w przypadku świadczeń zdrowotnych, których udzielanie trwa przez dłuższy czas, tj. np. w przypadku hospitalizacji.
W projekcie rozporządzenie zawarto również propozycje rozwiązań dotyczących sposobów przekazywania przez usługodawców danych do SIM realizujące obrany kierunek elektronizacji systemu ochrony zdrowia. Komunikaty w tym zakresie mają być przekazywane tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej oraz w formacie określonym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Podmiot ten określi i opublikuje również zasady weryfikacji ww. komunikatów elektronicznych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także