Subscribe
Logo small
Search
Medexpress.pl > Calendar of events > Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie ludzi

Wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu na zdrowie ludzi

Date of the event: June 14, 2024 (6 p.m.) - June 14, 2024 (7:30 p.m.)

Address: online, online cała Polska, cała Polska

Event page: click here

Organizer: Ośrodek Kształcenia Naczelna Izba Lekarska

Contact to the organizer: e-mail: [email protected], nr tel. 22 559 13 00

Wykładowcy:

  • prof. dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski - epidemiolog środowiskowy. Obecnie piastuje honorowe stanowisko profesora wizytującego w Grupie Badającej Środowisko w Szkole Zdrowia Publicznego Imperial College w Londynie, a do 2012 był kierownikiem Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Bonn.Pozostaje aktywny jako konsultant WHO i innych organizacji międzynarodowych. M. inn. jest członkiem Globalnego Komitetu Doradczego d.s. Zdrowia w Health Effects Institute (Boston, USA). Jest też członkiem Zespołu Roboczego d.s. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie Rady d.s. Zdrowia Publicznego w Polsce. W latach 2016-21 był członkiem, a od 2020 r także współprzewodniczącym Grupy Przygotowującej Wytyczne WHO o jakości powietrza, opublikowanych we wrześniu 2021. Prowadził krajowe i regionalne kursy podyplomowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, ostatnio na Bałkanach, Zakaukaziu, Afryce, centralnej i południowej Azji, Bliskim Wschodzie i w Polsce.
  • prof. dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda - profesor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalista w zakresie zarządzania ochroną środowiska oraz specjalista zdrowia środowiskowego. W roku 2002 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera i tamże uzyskał stopień doktora nauk technicznych (2007). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w roku 2014 na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Inżynierii Środowiska), zaś tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w roku 2024. Od roku 2006 pracuje na macierzystym Wydziale (obecnie na stanowisku profesora), pełniąc również funkcję kierownika Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska (od 2016). W międzyczasie (w latach 2007-2008) ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i Marketing w Akademii Leona Koźmińskiego. W roku 2023 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowie środowiskowe.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom najnowszych wyników badań naukowych na temat tego, jak zanieczyszczenie powietrza z sektora transportu wpływa na zdrowie ludzi w perspektywie krótko i długoterminowej. Ponadto omówiona zostanie kwestia lepszej diagnostyki, leczenia i zapobiegania chorobom wynikającym z narażenia na ten czynnik oraz przeanalizowane korzyści zdrowotne wynikające z podejmowania aktywnej mobilności.

Program:

Poruszane zagadnienia są ściśle związane z kontekstem medycznym: zaprezentowane zostaną konsekwencje zdrowotne oddychania zanieczyszczeniami powietrza z transportu drogowego w świetle najnowszych i najważniejszych badań naukowych, poruszony zostanie temat prewencji, podnoszenia świadomości pacjentek i pacjentów na ten temat, zewnętrznych kosztów zdrowotnych obciążeń zdrowotnych wynikających z narażenia na smog oraz korzyści z podejmowania aktywności ruchowej w ramach aktywnej mobilności..

Szkolenie realizowane we współpracy z HEAL Polska oraz Polskim Towarzystwem Alergologicznym

Czynniki środowiskowe wywierają znaczący i rosnący wpływ na stan zdrowia publicznego mieszkanek i mieszkańców wszystkich regionów świata. Stan degradacji środowiska naturalnego wyraźnie odbija się na długości i jakości życia ludzi, także w Polsce. W ostatnich latach powstało wiele strategii i programów na rzecz zredukowania poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia liczby terenów zielonych, adaptacji do skutków zmiany klimatu czy promowania aktywnej mobilności. Jednak wciąż bardzo wiele zostaje do zrobienia, a smog i kryzys klimatyczny zbierają żniwo kilkudziesięciu tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie - jedynie w naszym kraju. 

Seria szkoleń organizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz HEAL Polska w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym ma na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje zdrowotne wyżej wymienionych czynników. Przy udziale wybitnych ekspertów i ekspertek w dziedzinie zdrowia publicznego i środowiskowego podczas serii czterech szkoleń on-line zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań naukowych na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza, także tego pochodzącego z sektora transportu, oraz zmiany klimatu na zdrowie, również w kontekście szczególnie dużego narażenia mieszkanek i mieszańców miast. Ich rozpoznanie pozwoli na lepszą diagnostykę, leczenie i prewencję licznych chorób przewlekłych oraz wpływu na grupy najbardziej wrażliwe. Podczas szkoleń przeanalizowane zostaną również możliwe sposoby działania oraz zaangażowania przedstawicieli sektora zdrowia w walkę o lepszą ochronę przed czynnikami środowiskowymi. 

Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski, prof. dr hab. inż.  Artur Badyda

Szkolenie on-line

14.06.2024

godz. 18:00-19:30

Events Calendar this month