Subscribe
Logo small
Search
banner

Rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe. MZ zapowiada zmiany

MedExpress Team

Medexpress

Published April 25, 2024 13:02

Rejestr zawodów medycznych ujawnia dane wrażliwe. MZ zapowiada zmiany - Header image
Autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34910970
Resort zapowiada zmiany ustawy, polegające na wyłączeniu z Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego informacji o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego i daty utraty uprawnienia do jego wykonywania wraz z podaniem przyczyny oraz informacji o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności. To dane wrażliwe, dotyczące np. zdrowia psychicznego, nałogów, wyroków karnych i dyscyplinarnych.

Po analizie ustawy o niektórych zawodach medycznych RPO podjął działania zmierzające do ochrony prawa do prywatności i ochrony danych osobowych osób podlegających tym regulacjom. Występuje do MZ o zmianę prawa.

Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Wpis do niego jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania zawodu medycznego, jak: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Już na etapie prac legislacyjnych zgłaszano uwagi co do niekonstytucyjności niektórych przepisów. Poprawki Senatu zostały odrzucone przez Sejm. Ustawa weszła generalnie w życie 26 marca 2024 r.

Dostrzegając zgłoszone zastrzeżenia, Prezydent RP złożył - w trybie kontroli następczej - wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją jej niektórych regulacji. Rzecznik zgodził się z Prezydentem RP, że regulacje w sprawie ujawnienia danych osobowych w rejestrze naruszają konstytucyjne prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Z analizy...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also