Subscribe
Logo smallSearch
banner

RPP powołał 45 członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

MedExpress Team

medexpress.pl

Published Oct. 11, 2023 12:42

RPP powołał 45 członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych - Header image
Rzecznik Praw Pacjenta powołał pierwszych członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jest to zespół 45 bardzo doświadczonych ekspertów reprezentujących różne dziedziny medycyny. Zadaniem Zespołu jest wydawanie opinii medycznych wspomagających Rzecznika w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Skład Zespołu będzie stopniowo rozszerzany - zapowiada RPP.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia szybki tryb uzyskania rekompensat przez pacjentów, którzy podczas pobytu w szpitalu doznali rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała albo ulegli zakażeniu. W razie śmierci pacjenta świadczenie pieniężne przysługuje jego bliskim. Uzyskanie wsparcia finansowego nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Istotne jest to, czy szkody można było uniknąć. Fundusz obejmuje zdarzenia, do których doszło po 6 września 2023 roku, a także wcześniejsze, jeśli wnioskodawca dowiedział się o zdarzeniu dopiero po tej dacie. Po otrzymaniu wniosku od osoby uprawnionej Rzecznik gromadzi niezbędną dokumentację, a następnie przekazuje ją do zaopiniowania działającemu przy nim Zespołowi ds. Świadczeń, po czym wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia.

W skład Zespołu weszli lekarze, a także pielęgniarki, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci czy farmaceuci. Są wśród nich obecni i byli konsultanci krajowi i konsultanci wojewódzcy, prezesi towarzystw naukowych, rektorzy i dziekani uczelni medycznych, dyrektorzy szpitali i instytutów, kierownicy klinik, ordynatorzy, biegli sądowi itd. Znaczna część członków Zespołu łączy praktykę z działalnością naukową i dydaktyczną, a blisko połowa ma tytuł profesora nauk medycznych lub stopień doktora habilitowanego.

Za nami pierwszy etap związany z utworzeniem kolejnego zespoł...

Content locked

To gain access to the complete English section of the Medexpress.pl, kindly reach out to us at [email protected].

If you already have an account, please log in

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Read also