Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Natalia Łojko: Superkontroler NFZ?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 października 2018 07:59

Natalia Łojko: Superkontroler NFZ? - Obrazek nagłówka

10 października do konsultacji społecznych (do 31 października) przekazany został projekt zmian m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] („Projekt”). Do tej pory Projekt przeszedł właściwie bez echa. Tymczasem wprowadza on istotne strukturalne zmiany w kontroli prowadzonej przez NFZ – przesuwając kompetencje kontrolne z oddziałów wojewódzkich do centrali, tworząc korpus kontrolerski i nadając nowe oraz wzmacniając istniejące narzędzia kontrolne.

Co dokładnie przewiduje? Zmian jest wiele – i z pewnością każdy podmiot, który może stać się obiektem kontroli NFZ, powinien się z nimi zapoznać.

Cel zmian jest jasno zobrazowany w uzasadnieniu – jest nim: "Utworzenie korpusu kontrolerskiego i skupienie uprawnień kontrolnych na poziomie Prezesa Funduszu ma na celu wzmocnienie roli kontroli w działalności Funduszu. Projektowane przepisy umożliwią to, aby wszyscy pracownicy kontroli stali się pracownikami zatrudnionymi w strukturze centrali Funduszu i tym samym realizowali politykę kontrolną Prezesa Funduszu."

Kluczowa zmiana to centralizacja uprawnień kontrolnych przy prezesie NFZ – i odebranie tych uprawnień dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ. Projekt przewiduje utworzenie „korpusu kontrolerskiego” powoływanego przez prezesa NFZ. Zasady jego naboru, w tym sposób przygotowania i przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera, ma określać prezes NFZ.

Uprawnienia kontrolne NFZ mają być znacząco wzmocnione, a postępowanie przyspieszone. W sytuacjach, gdy stan faktyczny sprawy nie budzi wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości, NFZ ma „stosować sankcje wynikające z umowy lub z przepisów prawa”. Sformułowanie przepisu jest kategoryczne i w zasadzie nie pozwala NFZ na odstępstwa.

Co ważne, te same zasady kontroli mają obowiązywać dla wszystkich podmiotów kontrolowanych przez NFZ, w tym dla lekarzy i aptek. NFZ zyskuje uprawnienie do kontroli realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków w zakresie zasadności wyboru leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych stosowanych w profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji i badaniach diagnostycznych wobec wszystkich podmiotów, które mają uprawnienia w zakresie wyboru tych produktów – i to nie tylko refundowanych.

Wreszcie, Projekt wprowadza też zmiany istotne dla sponsorów badań klinicznych. Mianowicie, nakłada na nich obowiązek informowania właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Pozwoli to Funduszowi kontrolować kwestie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uczestnikom tych badań, a tym samym finansowania tych świadczeń.”

Co ciekawe, Projekt przewiduje jednocześnie zmiany w zakresie kontroli NFZ przez właściwych ministrów (np. ministra zdrowia). Co prawda kilka zmian związanych jest z uspójnieniem kontroli prowadzonej przez właściwego ministra z zasadami kontroli prowadzonej przez NFZ, ale wyłączone zostały najbardziej rygorystyczne instrumenty, które Projekt przyznał jednocześnie NFZ.

Natalia Łojko (radca prawny), Kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.