Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Michał Modro

Deklaracja w sprawie Konsensusu Genewskiego - wyzwanie dla rządu, co do szerokiego poszanowania praw kobiet

MedExpress Team

Michał Modro

Opublikowano 27 października 2020 18:23

Deklaracja w sprawie Konsensusu Genewskiego - wyzwanie dla rządu, co do szerokiego poszanowania praw kobiet - Obrazek nagłówka
Od kilku dni toczy się w Polsce dyskusja na temat podpisania Deklaracji w sprawie Konsensusu Genewskiego („Geneva Consensus Declaration”) nazywaną w mediach "deklaracją antyaborcyjną". Czy słusznie?

Wstęp.

W dniu 22 października 2020 r. Minister Zbigniew Rau zadeklarował w imieniu rządu RP poparcie dla Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego („Geneva Consensus Declaration”).

Uroczystość podpisania Deklaracji zorganizowana została w formie wirtualnej z inicjatywy rządu Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie odbyło się w Waszyngtonie z udziałem Sekretarza Stanu USA Michaela Pompeo oraz Sekretarza ds. Zdrowia i Opieki Społecznej USA, Alexa Azara.

Pełny tekst deklaracji w języku angielskim tutaj.

Deklaracja to nie prawo

Przede wszystkim deklaracja to nie prawo. Jej podpisanie nie wywołuje żadnych skutków w sferze prawnej osób, których dotyczy.

Jest jednak deklaracją, która dla podmiotów podpisujących powinna wyznaczać kierunki polityki.

To dobrze czy źle? Moim zdaniem dobrze dla kobiet, a dla rządu poważne wyzwanie. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Prawa kobiet na pierwszym miejscu.

Zgodnie z Deklaracją „prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności”.

Deklaracja podkreśla „równe prawo mężczyzn i kobiet do korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i politycznych”, a także praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz, że „równe prawa, szanse i dostęp do zasobów oraz równy podział obowiązków za rodzinę przez mężczyzn i kobiety oraz harmonijne partnerstwo między nimi mają kluczowe znaczenie dla ich dobrobytu i dobrobytu ich rodzin”.

W ocenie autorów Deklaracji „kobiety i dziewczęta muszą mieć równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, zasobów ekonomicznych i udziału politycznego, a także równych szans z mężczyznami i chłopcami w zakresie zatrudnienia, przywództwa i podejmowania decyzji na wszystkich poziomach”.

Ochrona zdrowia nastawiona na potrzeby kobiet.

W myśl Deklaracji „powszechne ubezpieczenie zdrowotne ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju związanych nie tylko ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem”, a „zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub ułomności ”.

Jak podkreślono w Deklaracji istnieją „potrzeby, które istnieją na różnych etapach życia jednostki”, które razem wspierają optymalny stan zdrowia przez całe życie, co pociąga za sobą dostarczanie niezbędnych informacji, umiejętności i troski o osiągnięcie jak najlepszych wyników zdrowotnych i osiągnięcie pełnego potencjału ludzkiego.

Zapewnienie pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i równych szans kobiet na wszystkich szczeblach politycznych, ekonomicznych, i życia publicznego poprawi i zabezpieczy dostęp kobiet do korzyści w zakresie zdrowia i rozwoju, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, które zawsze muszą promować optymalny stan zdrowia, najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom zdrowia, bez aborcji. Ponadto pozwoli zbudować system opieki zdrowotnej oparty na wykorzystaniu zasobów, w celu wdrożenia programów zdrowotnych i rozwojowych, uwzględniających potrzeby kobiet i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.

W mojej ocenie trudno interpretować tę Deklarację, w sferze ochrony zdrowia, inaczej, niż dążenie do zapewnienia kobietom:

  • edukacji, która poprawi i zabezpieczy dostęp kobiet do korzyści w zakresie zdrowia i rozwoju, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;
  • programów zdrowotnych na rzecz poprawy ich zdrowia rozwoju, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i umożliwi rozwój reprodukcyjny, co siłą rzeczy powinno uwzględniać dostęp do programów in vitro;
  • dostępu do refundacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym antykoncepcji, skoro wyjątkiem (bo Deklaracja nie przewiduje zakazu) ma być aborcja.

Aborcja nie zakazana.

W żadnym miejscu Deklaracji nie określono, że aborcja jest zakazana.

W Deklaracji podkreślono natomiast, że „w żadnym wypadku nie należy promować aborcji jako metody planowania rodziny” oraz że „wszelkie środki lub zmiany związane z aborcją w systemie opieki zdrowotnej mogą być określone jedynie na szczeblu krajowym lub lokalnym zgodnie z krajowym procesem legislacyjnym”.

Zgodnie z treścią Deklaracji, „dziecko potrzebuje specjalnych zabezpieczeń i opieki przed i po urodzeniu” oraz „należy podjąć specjalne środki ochrony i pomocy w imieniu wszystkich dzieci”, w oparciu o zasadę dobra dziecka.

Ponadto potwierdzono, że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji ani żadnego międzynarodowego zobowiązania ze strony państw do finansowania lub ułatwiania aborcji, zgodnie z wieloletnim międzynarodowym konsensusem, w myśl którego ma każdy naród
suwerenne prawo do wdrażania programów i działań zgodnych z ich prawem i polityką.

W kontekście powyższego całość problematyki dotyczącej aborcji sprowadza się do następujących wniosków:

  • aborcja nie może być metodą planowania rodziny;
  • nie ma międzynarodowego prawa do aborcji ani żadnego międzynarodowego zobowiązania ze strony państw do finansowania lub ułatwiania aborcji;
  • każde państwo w sposób suwerenny powinno określić prawo do aborcji, zgodnie z krajowym procesem legislacyjnym.

​Rekapitulując ...

Zgadzam się z tezą, że aborcja nie może być metodą planowania rodziny wówczas, gdy państwo stwarza cały system opieki zdrowotnej i system pomocy dla kobiet i dzieci, który obejmuje takie elementy jak:

  • edukacja, która poprawia i zabezpiecza dostęp kobiet do korzyści w zakresie zdrowia i rozwoju, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;
  • programy zdrowotne na rzecz poprawy zdrowia i rozwoju kobiet, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i umożliwia rozwój reprodukcyjny;
  • dostęp do refundacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym antykoncepcji, skoro wyjątkiem (bo Deklaracja nie przewiduje zakazu) ma być aborcja;
  • programy zabezpieczenia społecznego, które realnie zabezpieczają, życie, zdrowie oraz rozwój rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z Deklaracją cele te mogą i mają być osiągnięte przez zapewnienie dla kobiet pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i równych szans kobiet na wszystkich szczeblach politycznych, ekonomicznych, i życia publicznego.

Zobacz także

Msolecka
Felieton

Razem wspiera rząd z osobna

10 listopada 2023
27.11.2012 WARSZAWA , PROFESOR WIESLAW JEDRZEJCZAK W NOWYM ODDZIALE TRANSPLANTACJI SZPIKU W SZPITALU PRZY BANACHA .FOT. ADAM STEPIEN / AGENCJA GAZETA
1 sierpnia 2023
DSC_(1287) K.Rainka

Demografia, głupcze!

22 czerwca 2023
Leszek Borkowski
Dr n. farm. Leszek Borkowski

SEPSA (posocznica), prokalcytonina, jesteśmy mądrym narodem

23 stycznia 2023
Dr n. med. Marek Derkacz
Dr n.med. Marek Derkacz, MBA

Najskuteczniejszy lek na odchudzanie?

30 stycznia 2023