Leszek Borkowski

Co z wysoko zakaźną odmianą wariantu Omicron – BA.2?

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 28 marca 2022, 13:38

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 28 marca 2022, 13:38

Po decyzji Pana Ministra zdrowia skracającego rygory pandemiczne zaczynamy się bać OMICRONA-BA.2 i tego co robi w innych krajach.

Wiemy, że produkt leczniczy Evusheld / kombinacja dwóch długo działających przeciwciał - tixagevimabu i cilgavimabu daje 6 miesięczną ochronę dla pacjentów od masy ciała 40 kg, od 12 roku1.

Dla osób bardziej zainteresowanych szczegółowymi informacjami dotyczącymi profesjonalnych metod walki z COVID-19 polecam opisane poniżej badania kliniczne wraz z proponowanym piśmiennictwem.

PROVENT to badanie III fazy 2,3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania (profilaktyka preekspozycyjna) i skuteczności Evusheld w zapobieganiu COVID-19 u osób, które nie były uprzednio szczepione przeciwko SARS-CoV-2 w wieku od 18 lat i powyżej.

Główne wyniki badania oparte o 25 objawowych przypadków COVID-19 (analiza pierwotna) wykazały, że Evusheld zmniejsza ryzyko objawowej choroby o 77% (95% CI 46, 90; p<0.001) względem placebo.

Po sześciomiesięcznej obserwacji (mediana) wykazano względne zmniejszenie ryzyka rozwoju objawowego przebiegu COVID-19 w porównaniu z placebo o 83% (95% CI 66, 91; p<0.001):

a/ w badaniu wzięło udział 5 197 uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni w stosunku 2:1 do grup otrzymujących Evusheld lub placebo. Analiza pierwotna oparta została o 5 172 uczestników, u których nie stwierdzono infekcji SARS-CoV-2 przy włączeniu do badania,

b/ Evusheld zastosowano domięśniowo (IM) w dawce 300 mg,

c/ ponad 75% uczestników badania miało choroby współistniejące, które narażają ich na wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu choroby w przypadku zakażenia COVID-19, w tym osoby z obniżoną odpornością i mogące mieć zmniejszoną odpowiedź immunologiczną na szczepienie,

d/ brak przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19 i zgonów związanych z COVID-19 po zastosowaniu Evusheld w porównaniu z placebo.

Połączenie długo działających przeciwciał Evusheld zachowuje aktywność neutralizującą wobec wariantów Omicron, w tym BA.2, w niezależnych badaniach.

a/ Pierwsze dane z badań in vivo, przeprowadzonych przez Uniwersytet w Waszyngtonie wskazują, że Evusheld zmniejsza miano wirusa w płucach dla wszystkich podwariantów Omicron.

b/ Nowe dane przedkliniczne z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Waszyngtonie dotyczące „żywego wirusa” wskazują, że Evusheld (połączenie tixagevimabu i cilgavimabu) utrzymuje silną aktywność neutralizującą przeciw wysoko zakaźnej odmianie wariantu Omicron – BA.2. Wykazano także, że Evusheld zachowuje aktywność przeciw wariantowi Omicron BA.1 oraz BA.1.1.4

c/ Dane in vivo, zebrane dzięki zastosowaniu modelu myszy zakażonych wariantem Omicron BA.1, BA.1.1 oraz BA.2 wskazują, że Evusheld istotnie zmniejszył miano wirusa oraz ograniczył reakcje zapalne w płucach, dla wszystkich trzech podwariantów.2 Miano wirusa SARS-CoV-2 skorelowane jest ze zwiększoną ciężkością choroby i śmiertelnością, a także powikłaniami po COVID-19, tzw. long COVID.5,6

d/ W badaniu zastosowano model myszy transgenicznej w celu oceny zastosowania Evusheld w profilaktyce preekspozycyjnej COVID-19, podobnie do klinicznego zastosowania Evusheld. Są to pierwsze dane z badania in vivo oceniające skuteczność kliniczną Evusheld przeciw wariantom Omicron, w porównaniu z wcześniejszymi badaniami aktywności neutralizującej in vitro na hodowlach komórkowych.

Uprzejmie proponowane piśmiennictwo:

1/ Komitet ds. Leków (CHMP) EMA rolling review produktu Evusheld https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-covid-19-medicine-evusheld

2/ AstraZeneca news release https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/new-analyses-of-two-azd7442-covid-19-phase-iii-trials-in-high-risk-populations-confirm-robust-efficacy-and-long-term-prevention.html

3/ AstraZeneca news release. AZD7442 PROVENT Phase III prophylaxis trial met primary endpoint in preventing COVID-19. Available at: https://www.astrazeneca.com/content/astraz/media-centre/press-releases/2021/azd7442-prophylaxis-trial-met-primary-endpoint.html.

4/ Case, J et al. Resilience of S309 and AZD7442 monoclonal antibody treatments against infection by SARS-CoV-2 Omicron lineage strains. Dostępny na https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.17.484787v1 [dostęp z Marzec 2022]

5/ Fajnzylber, J et al. SARS-CoV-2 viral load is associated with increased disease severity and mortality. Dostępny na https://www.nature.com/articles/s41467-020-19057-5/ [dostęp z Marzec 2022]

6/ Su Y, et al. Multiple early factors anticipate post-acute COVID-19 sequelae. Cell. 2022;185(5):881-895.e20.

Dr nauk farm. Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

omikron / leszek borkowski / lek na covid-19 / koronawirus
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31