Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłat za krew i jej składniki w 2020 r.

Medexpress

Opublikowano 27 maja 2019, 14:25

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 27 maja 2019, 14:25

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o publicznej służbie krwi”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ustalając wysokość opłat za krew i jej składniki w 2020 r., należało uwzględnić zarówno wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za 2018 r. wyniósł on 1,6%), jak i wysokość ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi kosztów. Analiza ta wykazała podstawę do zmiany wysokości opłat za krew i jej składniki w zakresie:
1) usunięcia pozycji opłaty za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych (KKP) z krwi pełnej;
2) usunięcia czynności filtrowania dawki terapeutycznej koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek;
3) wprowadzenie opłaty za dawkę ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w wysokości 558,60 zł.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

krew
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31