Kompetencje pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa psychiatrycznego

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 wrzesnia 2019, 07:20

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 11 wrzesnia 2019, 07:20

Z własnego doświadczenia uważam, że praca na psychiatrii wymaga:

– wnikliwej obserwacji zachowań werbalnych i poza werbalnych.

– niezwykłej empatii, otwartości,

– umiejętności stawiania granic,

– siódmego zmysłu, który służy do wyprzedzania o krok myśli pacjenta w celu uniknięcia prób samobójczych, czy zamachu na życie innych,

– odporności na sytuacje bardzo trudne: próby zadzierzgnięcia, podcięcia żył, ataki agresji wobec personelu lub innych chorych, autoagresje,

– umiejętności natychmiastowego reagowania na dynamiczne sytuacje, niestety często zagrażające własnemu życiu,

– sprawności manualnych: pacjenci w kryzysie psychicznym wymagają olbrzymiej precyzji i umiejętności. Często po nieudanych próbach, np. założenia wkłucia obwodowego potrafią urojeniowo nastawić się do danego pracownika.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego trwa 825 godziny (zajęcia teoretyczne i staże).

W toku nauczania znajduje się VII modułów:

1. Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji

2. Ochrona zdrowia psychicznego

3. Organizacja opieki psychiatrycznej

4. Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych oraz metody leczenia

5. Komunikowanie interpersonalne z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi

6. Profesjonalna opieka pielęgniarska nad osobamiz zaburzeniami psychicznymi

7. Psychoedukacja i rehabilitacja psychiatryczna

Literaturę obowiązkową i uzupełniającą stanowią w dużej mierze pozycje przeznaczone dla lekarzy. To miedzy innymi: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria, t. 1, 2, 3. Wyd. Urban & Partner, Wrocław; Jarema M. (red.): Psychiatria w praktyce. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i lekarzy innych specjalności. Wyd. Oficyna Wydawnicza MedicalEducation, Warszawa 2011 .

Specjalizacja kończy się egzaminem państwowym.

Osoba uzyskująca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego posiada ogromny zasób wiedzy i umiejętności specjalistycznych w zakresie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Jest to między innymi:

· specjalistyczna wiedza w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;

· wiedza dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;

· specjalistyczna wiedza z zakresu zdrowia psychicznego, kliniki w psychiatrii, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychicznymi.

W zakresie umiejętności specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego potrafi m.in.:

· przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;

· komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;

· monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;

· korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;

· samodzielnie udzielać określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną;

· dobierać środki i metody w świadczeniu opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną;

· doradzać w zakresie pielęgnowania i opieki członkom zespołu terapeutycznego, pacjentowi i jego rodzinie;

· prowadzić psychoedukację;

· prowadzić szkolenia w zakresie psychoedukacji i rehabilitacji psychiatrycznej

· rozpoznawać zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u pacjentów wg klasyfikacji ICD-10; U16.

· interpretować zachowania pacjentów wynikające z objawów psychopatologicznych;

· rozpoznawać uzależnienie na podstawie obowiązujących kryteriów diagnostycznych;

· rozpoznawać zaburzenia psychiczne i somatyczne w przebiegu uzależnienia;

· rozpoznawać działania niepożądane i powikłania stosowanych leków psychotropowych;

· ocenić stan psychiczny pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w różnym wieku;

· gromadzić dane na temat stanu biopsychospołecznego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w różnym wieku;

· określić zakres deficytów w funkcjonowaniu pacjenta;

· ocenić zasoby osobowe pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.

Zdobyta wiedza i umiejętności zapewniają holistyczne oraz specjalistyczne podejście do pacjenta psychiatrycznego.

Pielęgniarka jest jednak zobligowana do ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi.

Mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Karolina Kaczorowska

Członek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Źródła:

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/Szkolenia%20specjalizacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo%20psychiatryczne.pdf

http://www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/ICN_Piel_psychiatryczne_pl_2010.pdf

https://everethnews.pl/newsy/opieka-nad-pacjentem-psychiatrycznym

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgnarki / psychiatria / specjaliści / podział kompetecji
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31