Koniec z komercjalizacją zadłużonych szpitali. BCC ocenia zmiany ustawy o działalności leczniczej

Alicja Dusza

Opublikowano 02 czerwca 2016, 11:00

Bez tytułu
Alicja Dusza

Opublikowano 02 czerwca 2016, 11:00

Zdaniem BCC pomimo wielu kontrowersyjnych rozwiązań zapisanych w projekcie znaleźć w nim można propozycje zmian ułatwiających wykonywanie działalności leczniczej.

Ustawa o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2011 r. miała zmniejszyć zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej poprzez możliwość ich przekształcenia w spółki kapitałowe i tym samym zwiększyć odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szpitale. Niestety, nie doprowadziło to do poprawy sytuacji finansowej szpitali. Proponowane w ustawie zmiany w wielu aspektach mają zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, a przede wszystkim dla obywateli.
Do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw BCC przekazał 29 kwietnia br. Ministerstwu Zdrowia obszerną opinię zawierającą szereg zastrzeżeń i szczegółowych uwag.
1. Zakazu zbywania akcji i udziałów oraz wypłacania dywidendy.
Głównym założeniem przyjętego przez rząd projektu jest odejście od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli szpital jest już prowadzony w formie spółki – zakazanie zbywania jego akcji i udziałów podmiotom prywatnym, aby nie stawały się one właścicielem większościowym. Przyjęte w projekcie regulacje to odejście od dotychczasowej filozofii prywatyzacji i komercjalizacji służby zdrowia. Wstrzymują proces komercjalizacji szpitali. W praktyce spowoduje to ograniczenie udziału sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia. Taka regulacja zaprzepaszcza szansę na innowacyjny, dynamiczny rozwój wielu podmiotów publicznych zainteresowanych współpracą z sektorem prywatnym i dobrymi praktykami zarządzania. Podobnie skutki spowoduje wprowadzenie zakazu wypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których ponad 51% akcji albo udziałów posiadają Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna.
2. Działań naprawczych.
Proponowana droga naprawcza pokrycia we własnym zakresie (SPZOZ) ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy, a jeśli to nie wystarczy przez podmiot tworzący (zamiast obowiązku zmiany organizacyjno-prawnej) jest zdecydowanie niewystarczająca dla zapewnienia efektywnej poprawy funkcjonowania danego podmiotu. Przyjęcie takiej regulacji może skutkować przeniesieniem niestabilności finansowej z konkretnego podmiotu leczniczego na jego organ założycielski.
3. Skutków regulacji.
Takie propozycje zawarte w projekcie ustawy wpłyną niekorzystnie na stan finansów publicznych. Mogą spowodować niekorzystne zmiany na rynku usług medycznych. A w końcowym efekcie uderzyć w pacjentów. Budzą poważne zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przede wszystkim w zakresie gwarancji swobody działalności gospodarczej.
4. Zniesienia obowiązku polis ubezpieczeniowych.
Szpitale nie będą miały obowiązku ubezpieczenia się. Na akceptację zasługuje propozycja zniesienia obowiązku posiadania przez podmiot prowadzący szpital umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Nie powoduje to zwolnienia podmiotu leczniczego z odpowiedzialności z tytułu zaistniałego zdarzenia medycznego. Błędem było nakładanie na szpitale nowych obciążeń bez wskazania źródeł ich finansowania i braku symulacji skutków ekonomicznych oraz analizy ofert ze strony firm ubezpieczeniowych.

Zdaniem BBC lonieczne jest stworzenie mechanizmów realnej konkurencji pomiędzy podmiotami leczniczymi (bez względu na formę własności). Oczekujemy wypracowania regulacji, które umożliwią funkcjonowanie podmiotów prywatnych na równych prawach z publicznymi - informuje w komunikacie BCC.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

BCC / komercjalizacja szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31