KRDL: Diagności laboratoryjni apelują o podwyżki

Fot. Thinkstock / Getty Images
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny apeluje do ministra zdrowia o zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych adekwatnie do wiedzy, kwalifikacji i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Medexpress 2021-03-19 08:35
Prezydium KRDL jest zaniepokojone dotychczasowym sposobem procedowania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi w przedmiocie określenia minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Samorządy poszczególnych zawodów medycznych reprezentują interes całej grupy zawodowej i przedstawiane przez nie postulaty powinny być brane pod uwagę jako główne wytyczne co do oczekiwań, nie zaś jako jeden z wielu głosów doradczych.
Propozycje przedstawiane przez Ministerstwo Zdrowia odbiegają od niezmiennych postulatów środowiska diagnostów laboratoryjnych.
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych ponownie apeluje do ministra zdrowia o:
1. Zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń na poziomie adekwatnym do kwalifikacji oraz odpowiedzialności, poprzez wyszczególnienie diagnostów laboratoryjnych posiadających I stopień specjalizacji oraz diagnostów laboratoryjnych posiadających tytuł specjalisty (specjalizacja II stopnia albo tytuł specjalisty przy specjalizacji jednostopniowej);
2. Podniesienie i urealnienie współczynników pracy dla całej grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych poprzez odpowiednie usystematyzowanie współczynników pracy diagnosty bez specjalizacji, diagnosty z I stopniem specjalizacji oraz diagnosty z tytułem specjalisty;
3. Rozdzielenie w strukturze wynagrodzeń pracowników samodzielnie udzielających świadczeń zdrowotnych (diagności laboratoryjni) i personelu pomocniczego, gdyż obecnie proponowane rozwiązania przewidujące taki sam współczynnik wynagrodzenia dla tych grup zawodowych są niezgodne z logiką i z prawem pracy;
4. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od posiadanych kwalifikacji, a nie od wymagań dla danego stanowiska. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że przepisy obowiązującej ustawy skutkują celowym i niewłaściwym zatrudnianiem osób z wyższymi kwalifikacjami na niższych stanowiskach w celu uniknięcia przeszeregowania i tym samym przyznania podwyżki za uzyskanie tytułu specjalisty.
Zdaniem Prezydium KRDL tylko kompleksowe zmiany w finansowaniu wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia doprowadzić mogą do pożądanych rezultatów w postaci:
- bezpieczeństwa kadrowego w ochronie zdrowia,
- zwiększenia zainteresowania kształceniem w zawodach medycznych,
- promowania podejmowania zatrudnienia na terenie kraju,
- zachęcania już zatrudnionej kadry do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze uzyskiwania specjalizacji.
Źródło: KIDL
PDF

Zobacz także