Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lipcu?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 czerwca 2021 09:07

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w lipcu? - Obrazek nagłówka
Źródło: AOTMiT
AOTMiT opublikował plan pracy Rady Przejrzystości od 1 do 31 lipca.

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 28/2021
5 LIPCA 2021 ROKU

1. Rinvoq (upadacytynib) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Rinvoq (upadacytynib) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M 45)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Zejula (niraparibum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie podtrzymujące niparybem chorych na zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Pentatop (Natrii cromoglicas) - WARUNKOWO
Wskazanie: alergia pokarmowa, w przypadku której nie można uniknąć alergenów mimo zastosowania
diety eliminacyjnej – leczenie wspomagające pacjentów pediatrycznych
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
5. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski
na lata 2021-2025”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego
6. Benazeprilum - WARUNKOWO
Wskazanie: leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych
7. Candesartanum cilexetilum - WARUNKOWO
Wskazania: nadciśnienie tętnicze u dzieci do 6 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku
życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
8. Enalaprilum - WARUNKOWO
Wskazania: niewydolność serca inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła
choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
9. Losartanum - WARUNKOWO
Wskazania: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła
choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w
przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych
10. Quinaprilum - WARUNKOWO
Wskazania: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia; przewlekła
choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
11. Ramiprilum - WARUNKOWO
Wskazania: przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie
renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
12. Spironolactonum - WARUNKOWO
Wskazanie: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
13. Telmisartanum - WARUNKOWO
Wskazania: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła
choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
14. Valsartanum - WARUNKOWO
Wskazania: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 6 roku życia; przewlekła
choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 29/2021
12 LIPCA 2021 ROKU

1. VaxigripTetra - czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion)- WARUNKOWO
Wskazanie: czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 24 miesiąca życia
oraz od ukończenia 60 miesiąca życia do 18 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa
podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny szczepionki
2. Fluenz Tetra -szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) - WARUNKOWO
Wskazanie: zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od ukończonego 60 miesiąca życia
do ukończonego 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny szczepionki
3. Besremi (ropeginterferon alfa-2b) - WARUNKOWO
Wskazanie: stosowanie w postaci monoterapii u dorosłych w leczeniu czerwienicy prawdziwej
bez objawowej splenomegalii
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Imfinzi (durvalumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie drobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem durwalumabu (ICD-10 C34)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
5. Dupixent (dupilumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego
zapalenia skóry u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat (ICD 10: L20)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
6. Dupixent (dupilumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy z zapaleniem typu 2 dupilumabem
(ICD-10 J 45, ICD-10 J 82)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
7. Plaquenil (hydroxychloroquine) - WARUNKOWO
Wskazania: toczeń rumieniowaty układowy, toczeń rumieniowaty krążkowy, podostry toczeń
rumieniowaty skórny, niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, mieszana choroba tkanki łącznej,
rumień guzowaty, ziarniniak obrączkowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, liszaj płaski mieszkowy,
zespół Sjögrena, układowe zapalenie naczyń
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
8. Enbrel (etanercept) - WARUNKOWO
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie utworzenia odrębnej grupy limitowej
9. „Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko meningokokom z grupy A, C, W-135, Y w Gminie Suszec”
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki
samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 30/2021
19 LIPCA 2021 ROKU

1. Reblozyl (luspaterceptum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych pacjentów z niedokrwistością zależną
od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim
z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź
na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (ICD-10 D46.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Xgeva (denosumabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych
zzaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10 C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67,C79.5,C90.0)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
3. Sylvant (siltuximabum) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznej wieloogniskowej choroby
castlemana(ICD-10 D47.Z2)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
4. Prednisonum - WARUNKOWO
Wskazanie: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18 r.ż.
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych
5. Hydrocortisonum - WARUNKOWO
Wskazanie: powikłania skórne u chorych na nowotwory – w przypadkach innych niż określone w ChPL
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
6. Amantadyna - WARUNKOWO
Wskazanie: dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
7. Salbutamolum - WARUNKOWO
Wskazanie: bradykardia u dzieci do 18 roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
8. Diazepamum - WARUNKOWO
Wskazanie: drgawki inne niż określone w ChPL
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 31/2021
26 LIPCA 2021 ROKU

1. Elmiron (pentozanu wielosiarczan sodowy) - WARUNKOWO
Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego
z glomerulacjami lub zmianami Hunnera (śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego; ICD-10 N30.1)”
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
2. Proglicem (diazoxidum) - WARUNKOWO
Wskazania: insulinoma, hipoglikemia hiperinsulinemiczna, hiperinsulinizm wrodzony, hipoglikemia
nieokreślona, zespół hipoglikemia – hiperamonemia, zespół MEN2, zespół Beckwitha-Wiedemanna,
inne hipoglikemie
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
3. Cycloserine Capsules (cycloserinum) - WARUNKOWO
Wskazania: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
4. Lamprene (clofaziminum) - WARUNKOWO
Wskazania: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc
Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację
produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego
5. Propranololum - WARUNKOWO
Wskazania: napady anoksemiczne u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka, niewydolność serca u dzieci
do 18 roku życia, naczyniaki wczesnoniemowlęce u dzieci do 18 roku życia, naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach
pozarejestracyjnych
6. Carvedilolum - WARUNKOWO
Wskazania: zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL – u dzieci
do 18. roku życia
Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej we wskazaniach pozarejestracyjnych

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także