Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ministerstwo Zdrowia upraszcza procedurę tzw. importu docelowego oraz jego refundacji

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 kwietnia 2020 10:37

Ministerstwo Zdrowia upraszcza procedurę tzw. importu docelowego oraz jego refundacji - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii minister zdrowia wprowadza uproszczony tryb procedury tzw. Importu docelowego oraz jego refundacji.

PROCEDURA IMPORTU DOCELOWEGO

W przypadku gdy produkt ma być stosowany poza podmiotem leczniczym

  • zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego lub środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego wystawione przez lekarza prowadzącego terapię i potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.
  • zaświadczenie lekarskie zawierające pełną informację o chorobie pacjenta potwierdzone przez lekarza.

W przypadku gdy produkt ma być stosowany w podmiocie leczniczym

  • zapotrzebowanie na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego wystawione przez lekarza na potrzeby doraźne podmiotu, zaakceptowane przez kierownika podmiotu i potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.
  • uzasadnienie zapotrzebowania.

Sposób składania wniosku:
Lekarz
Po ustaleniu konieczności zastosowania u danego pacjenta produktu leczniczego lub środka spożywczego sprowadzanego z zagranicy wystawia:
Zapotrzebowanie (wzór w załączeniu) opatrzone pieczęcią lub nadrukiem zawierającym dane podmiotu (nazwa, adres, numer telefonu, numer Regon lub numer NIP lub numer wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) w którym zapotrzebowanie jest wystawiane i pieczęcią lub nadrukiem zawierającym imię nazwisko i numer PWZ oraz odręczny podpis lekarza (zapotrzebowanie może zostać podpisane przez lekarza podpisem kwalifikowanym, lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub certyfikatu ZUS) jeśli produkt ma być stosowany poza podmiotem leczniczym – w warunkach ambulatoryjnych.
jeśli produkt ma być stosowany w podmiocie leczniczym stosuje się dodatkowo podpis oraz pieczęć lub nadruk zawierający imię i nazwisko kierownika podmiotu leczniczego bądź osoby przez niego upoważnionej (zapotrzebowanie może zostać podpisane przez kierownika podmiotu podpisem kwalifikowanym, lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub certyfikatu ZUS).
Zapotrzebowanie wystawiane na produkt stosowany w podmiocie leczniczym powinno być wystawione bez wskazywania danych pacjenta – możliwość złożenia jednego zapotrzebowania na większą ilość produktu zabezpieczającą potrzeby podmiotu na okres 6-9 miesięcy (po wykorzystaniu produktu sprowadzonego na podstawie powyższej zgody należy przekazać listę pacjentów, u których lek został zastosowany: lista powinna zawierać numer potwierdzenia oraz imię, nazwisko, numer PESEL pacjenta oraz ilość leku zastosowaną u danego pacjenta).
Do zapotrzebowania lekarz wystawiający dołącza - w przypadku gdy lek jest stosowany poza podmiotem leczniczym informację o chorobie pacjenta, z wyłączeniem kontynuacji terapii, a do zapotrzebowań na produkty stosowane w podmiocie leczniczym uzasadnienie konieczności stosowania produktu – w jakich wskazaniach produkt jest podawany.
Zapotrzebowanie należy przesłać w formie telefaksu lub skanu za pomocą poczty elektronicznej lub e-PUAP do konsultanta wojewódzkiego lub krajowego z danej dziedziny medycyny.


Konsultant
Konsultant potwierdza zasadność danego zapotrzebowania poprzez:
Złożenie pieczęci z podaniem pełnionej funkcji i ręcznego podpisu na kopii zapotrzebowania lub
opisanie akceptacji w treści e-maila lub
dołączenie pisma z akceptacją
Potwierdzenie powinno zawierać: dane konsultanta (imię, nazwisko, numer PWZ) oraz PESEL pacjenta.

Minister zdrowia

Minister zdrowia potwierdza zapotrzebowanie poprzez nadanie unikatowego numeru rozstrzygnięcia oraz złożenie podpisu i pieczęci na wydruku przesłanej dokumentacji.
Zapotrzebowanie odsyłane jest w wersji papierowej do:
Świadczeniodawcy w przypadku zapotrzebowania wystawionego na potrzeby leczenia w podmiocie leczniczym,
Świadczeniobiorcy w przypadku zapotrzebowania wystawionego na potrzeby leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
Termin rozpatrywania

Ze względu na sytuację związaną ze stanem epidemii rozpatrywanie wniosku może przekroczyć ustawowy termin.

REFUNDACJA TZW. IMPORTU DOCELOWEGO
Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zgody na refundację sprowadzanego z zagranicy produktu leczniczego, wypełniony i podpisany przez świadczeniobiorcę (pacjenta) lub jego przedstawiciela ustawowego;
  • oświadczenie o ubezpieczeniu lub dokument potwierdzający prawo pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające pełną informację o chorobie pacjenta potwierdzone przez lekarza (zaświadczenie może zostać podpisane przez lekarza podpisem kwalifikowanym, lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub certyfikatu ZUS)

Termin rozpatrywania
Ze względu na sytuację związaną z stanem epidemii rozpatrywanie wniosku może przekroczyć ustawowy termin 30 dni.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także