Minister przedstawił trzy ustawy reformujące system ochrony zdrowia

Fot. Katarzyna Rainka
Do 15 października Konstanty Radziwiłł miał przedstawić ustawy reformujące system ochrony zdrowia. Teraz Ministerstwo Zdrowia chwali się z dotrzymanych terminów.
Alicja Dusza 2016-10-17 09:01

20 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z reprezentacją Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W rozmowach uczestniczyła premier Beata Szydło. Podczas spotkania szefowa rządu wyznaczyła harmonogram działań związanych z postulatami strony związkowej. Zobowiązała wówczas ministra zdrowia, aby do 15 października przekazał do konsultacji publicznych trzy projekty przepisów dotyczących: sieci szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego.

Minister dotrzymał tego terminu. Wszystkie trzy dokumenty zostały przekazane do konsultacji publicznych.

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – został przekazany do konsultacji 23 września:

- definiuje rolę i miejsce podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia (POZ);
- określa zasady organizacji, poprawia funkcjonowanie i gwarantuje wysoka jakość podstawowej opieki zdrowotnej;
- wzmacnia podstawową opiekę zdrowotną, umożliwia zwiększenie efektywności opieki;
- na podstawie założeń będzie opracowany projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali – został przekazany do konsultacji 27 września:

- wprowadza nowy model kontraktowania i rozliczania świadczeń wykonywanych w szpitalach;
ma na celu:
- zapewnienie ciągłości i stabilności finansowania placówek, które są najbardziej istotne dla zabezpieczenia dostępu do świadczeń szpitalnych,
- optymalizację liczby oddziałów specjalistycznych,
- poprawę koordynacji świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.
- wprowadza 6 poziomów zabezpieczenia świadczeń specjalistycznych. Zostaną do nich zakwalifikowane szpitale, które spełnią kryteria określone w przepisach. Zakwalifikowane szpitale będą mogły podpisać kontrakt z NFZ bez przystępowania do konkursu – w zakresie oddziałów objętych kwalifikacją.

Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym– projekt został przekazany 14 października do konsultacji zewnętrznych.

- zwiększa wpływ ministra i wojewodów na funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
- wprowadza wymóg zatrudniania członków zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy;
- zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pracowników PRM, gdyż umowa o pracę nie pozwala na przekraczanie ustawowego maksymalnego czasu pracy;
- zabezpiecza finansowanie systemu PRM – środki na realizację zadań powierzonych (na podstawie umowy) przez wojewodę dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Przypominamy także, że ratownicy medyczni, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę, zostaną objęci rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Źródło: MZ

PDF

Zobacz także