MZ: Ile pieniędzy w 2019 r. na finansowanie nieobjętych refundacją leków?

Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację
Medexpress 2019-04-12 13:57

Zmiana rozporządzenia jest związana z planowanym przeznaczeniem części środków z rezerwy ogólnej ujętej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019, na finansowanie leków w ramach nowych programów lekowych.


W związku z przedstawioną ministrowi zdrowia przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skorygowaną prognozą zwiększenia w 2019 r. kwoty środków całkowitego budżetu na refundację w porównaniu do roku poprzedniego na poziomie 885 833 000 zł, w tym na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą o refundacji”, o 287 948 000 zł, ustalono kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie w 2019 r. dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach” – w wysokości 253 468 000 zł.


Pozostałe kwoty na przewidywany wzrost refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej oraz kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach nie uległy zmianie.


Wraz ze zwiększaniem całkowitego budżetu na refundację wzrosną nakłady na refundację, umożliwiając tym samym sukcesywne zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń gwarantowanych.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także