MZ planuje pilotaż w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2022, 08:16

Medexpress

Opublikowano 18 maja 2022, 08:16


Celem wprowadzonego programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi oraz wtórnymi niedoborami odporności, zwanego dalej „programem pilotażowym”, jest ocena przydatności wykorzystania innowacyjnego narzędzia wielofunkcyjnego do zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży z pierwotnymi, a także wtórnymi niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu przekazanych w ramach programu urządzeń) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).
Program pilotażowy przewiduje realizację wykonywanych za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu, otrzymają od ministra zdrowia innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. Zarówno wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu urządzenia wielofunkcyjnego do wstępnej diagnostyki jak i satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie DOM. Realizacja tego programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM umożliwiających realizację programu pilotażowego.
Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 200 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu wniosku i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie. Przyjęta minimalna liczba świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym, jest podyktowana m.in. planowanym zakupem 600 urządzeń przeznaczonych do realizacji programu pilotażowego.
Świadczeniobiorca będzie monitorowany przy użyciu innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego przez okres trzech miesięcy, jednocześnie zgodnie z założeniami programu rekomendowane jest jedno pełne badanie kontrolne raz w miesiącu, w celu umożliwienia efektywnej diagnostyki. Zwiększenie ilości przeprowadzonych badań oraz wybór badań w ramach zestawu badań pozostawać będzie w gestii lekarza sprawującego opiekę nad świadczeniobiorcą. Natomiast w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, po uruchomieniu aplikacji mobilnej do platformy DOM i podaniu informacji w zakresie objawów budzących niepokój, świadczeniobiorca otrzymuje do samodzielnego wykonania w domu rekomendowany zakres badań. Urządzenie podpowiada kolejność badań i wskazuje, czy pomiar jest dobrze wykonywany. Następnie wyniki badania wysyłane są do lekarza w celu postawienia rozpoznania.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pilotaż / monitorowanie / niedobory odporności
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30