MZ powołuje zespół do spraw zakupu szczepionki na COVID-19

Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19.
Medexpress 2020-08-19 14:17

Zadaniem Zespołu jest:
1) dokonanie oceny zasadności zakupu przez Rzeczpospolitą Polską poszczególnych szczepionek przeciwko chorobie COVID-19, wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2;
2) dokonanie ewaluacji potencjalnych potrzeb i możliwości w zakresie zakupu szczepionki, albo szczepionek, o których mowa w pkt 1, w szczególności pod kątem docelowej populacji do zaszczepienia, z uwzględnieniem jej liczebności i gradacji priorytetów w zakresie szczepienia poszczególnych grup społecznych;
3) monitorowanie sytuacji międzynarodowej w przedmiocie dostępności szczepionki albo szczepionek, o których mowa w pkt 1, w tym w aspekcie procedur dopuszczania do obrotu oraz faktycznej dostępności rynkowej;
4) opracowanie rekomendacji dotyczących wykonania porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 114/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, w zakresie obliczenia zapotrzebowania na szczepionkę w ramach poszczególnych umów oraz zasadności odstąpienia od poszczególnych umów.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za kwestie związane
z problematyką lekową;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor albo Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy
Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;
3) Członkowie:
a) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia:
- przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,
c) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
d) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
e) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
f) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,
h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
i) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
j) przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych powołanego na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 66).
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, eksperci zewnętrzni zaproszeni przez
Przewodniczącego.
Zarządzenie traci moc z dniem 31 marca 2021 r.
Źr ódło: Dz.U. MZ

PDF

Zobacz także