MZ powołuje zespół ds. opracowania zmian standardu kształcenia farmaceutów

Medexpress

Opublikowano 03 pazdziernika 2022, 09:04

apteka Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 03 pazdziernika 2022, 09:04

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Miltyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych;
2) Zastępca przewodniczącego – Radosław Jamiołkowski, główny specjalista w Wydziale Kształcenia w Zawodach Medycznych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) przedstawiciel Wydziału Spraw Medycznych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
b) konsultant krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,

c) konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej,

d) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej,

e) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

f) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,

g) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

h) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Sekretarz – dr hab. n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 26lipca 2019 r. wsprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157 i 1742) w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności:
1) przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,
2) dookreślenie kompetencji zawodowych absolwentów jednolitych studiów magisterskich,
3) wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
– z uwzględnieniem wymagań zawartych w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.2)).

Zarządzenie: TU

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

farmaceuta
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31