MZ ureguluje zasady uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.
Medexpress 2021-06-24 09:01
  • Uregulowanie szczegółowych zasad odbywania szkoleń specjalizacyjnych oraz uzyskania dyplomu specjalisty przez farmaceutów.
  • Określenie wymagań dla podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla farmaceutów.
  • Potwierdzenie zrealizowania przez farmaceutów szkoleń specjalizacyjnych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie zagadnień związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez osobę wykonująca zawód farmaceuty.
Projekt rozporządzenia określa wykaz kodów specjalizacji (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia).
W projekcie rozporządzenia określono wysokość wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostki szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie ww. szkolenia w danej dziedzinie farmacji. Wynagrodzenie w tym zakresie wynosić będzie 300 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach jednej kontroli.
Projekt rozporządzenia określa wykaz specjalności, w których farmaceuta może odbywać szkolenie specjalizacyjne, oraz wykaz dziedzin farmacji, w których farmaceuta posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu uzupełniającego szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 50 ust. 16 ustawy (załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia).
Projektowana regulacja określa regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego przez farmaceutę (załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia).
Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda będzie tworzył w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666), zwanego dalej „SMK”, elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, która będzie stanowiła dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.
W projekcie rozporządzenia określono wzór oświadczenia członków Zespołów Egzaminacyjnych wyznaczonych spośród członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanego dalej „PESF”, w celu zapewnienia bezstronności pracy osób przeprowadzających PESF (załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia).
Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu składania PESF, które są spójne z zasadami dotyczącymi przeprowadzania państwowych egzaminów specjalizacyjnych, zarówno w dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej, jak i w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (załącznik nr 5 i 6 do projektu rozporządzenia).
Projekt rozporządzenia określa wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez farmaceutę (załącznik nr 7 do projektu rozporządzenia).
Projektowana regulacja określa tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESF, tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany dyplomu PESF oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie wymiany dyplomu oraz wysokość opłaty za PESF, uwzględniając koszty przeprowadzenia PESF oraz wydania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty.
W projekcie rozporządzenia została wskazana opłata za PESF w wysokości 400 zł. Projektowane przepisy umożliwiają także uiszczanie odpowiednio niższej opłaty za PESF, w przypadku przystępowania tylko do jednej części PESF - w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty za PESF ustalono przy uwzględnieniu faktycznych kosztów jego organizacji i przeprowadzenia. Na podstawie dotychczasowych przepisów opłata za egzamin PESF również wynosiła 400 zł.
Zgodnie z § 19 projektu rozporządzenia, szkolenia specjalizacyjne rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.
Celem wprowadzenia nowego wzoru dyplomu specjalisty w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie go do wymagań określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz. 1289) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281).

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także