MZ w sprawie ramowego kursu z medycyny rodzinnej dla pediatrów, internistów i specjalistów medycyny ogólnej

Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2018, 10:39

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 20 grudnia 2018, 10:39

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia został obowiązany przez ustawodawcę do określenia, w drodze rozporządzenia, ramowego programu kursu obejmującego założenia organizacyjno-programowe, planu nauczania zawierającego rozkład zajęć, wykazu umiejętności i treści nauczania oraz warunków ukończenia kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Z uwagi na niewystarczającą liczbę lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej lub specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny, ustawa dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej również lekarzy posiadających inne specjalizacje, tj. specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednakże pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).


Projektowane rozporządzenie przewiduje, że kurs będzie odbywany zgodnie z ramowym programem kursu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz lekarzom posiadającym specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Powyższe działanie ma utrzymać na wysokim poziomie udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wszystkim pacjentom niezależnie od tego, który z ww. lekarzy będzie udzielał tych świadczeń. Program kursu obejmuje swoim zakresem zagadnienia: zapewniania opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia, określania potrzeb oraz ustalenia priorytetów zdrowotnych populacji objętej opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych, rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, zapewniania profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa, zapewniania edukacji świadczeniobiorcy w odniesieniu do odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

medycyna rodzinna / lekarz rodzinny
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31