MZ zwiększa budżet na refundację w 2021 r.

Medexpress

Opublikowano 29 czerwca 2021, 08:53

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 29 czerwca 2021, 08:53

Zgodnie z przedłożoną przez prezesa NFZ prognozą wzrostu całkowitego budżetu na refundację w 2021 r., wynikającą z analiz finansowych przedstawionych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, wzrost całkowitego budżetu na refundację osiągnie ostatecznie 1 633 623 000 zł względem roku poprzedniego.
Przyjęto zwiększenie dotychczasowego całkowitego budżetu na refundację w 2021 r. przez zwiększenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14–16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, do kwoty 444 416 000 zł;
Ponadto przewidziane projektowanym rozporządzeniem zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2021 nie będzie powodować przekroczenia 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym Funduszu, o której to sumie mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523). Środki finansowe na zwiększenie całkowitego budżetu na refundację w roku 2021 pochodzić będą ze środków Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku.
Projekt rozporządzenia wynika z wyżej wymienionej umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Funduszu, która przewiduje przekazanie do Funduszu środków z Funduszu Medycznego na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, w zakresie zwiększonych kwot zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców z tytułu udzielania tych świadczeń zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Z przekazanych przez odziały wojewódzkie Funduszu na potrzeby opracowania zmiany planu finansowego informacji o planowanej wartości zwiększenia zobowiązań, o którym mowa w art. 136 ust. 2 pkt 1c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, za I kwartał 2021 r. wynika, że planowana wartość tego zwiększenia wynikająca z wykonanych w I kwartale 2021 r. świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób do ukończenia 18 roku życia wynosi 208 374 000 zł, w tym 39 369 000 zł w pozycjach składających się na całkowity budżet na refundację, zwany dalej „CBnR”.
Uwzględniając powyższe oraz całkowitą maksymalną wartość środków możliwych do przekazania z Funduszu Medycznego w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację ww. zadania (630 000 000 zł) oraz zakładając, że udział nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, w zakresie zwiększonych kwot zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców z tytułu udzielania tych świadczeń zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 1c ustawy w pozycjach składających się na CBnR w wartości ogółem tych nadwykonań będzie taki sam jak w I kwartale 2021 r., łączna wartość nadwykonań finansowanych ze środków Funduszu Medycznego w pozycjach składających się na CBnR może wynieść 119 036 000 zł.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

refundacja / budżet na refundację / Fundusz Medyczny / NFZ / Ministerstwo Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31