NFZ:

Nabór do zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej

Źródło: MZ

W związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 2), Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej.

Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działań na rzecz zdrowia osób starszych.

Do zadań Zespołu należy:

 1. przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej polityki senioralnej, w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji zdrowotnej polityki senioralnej;
 2. zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, planów i działań z zakresu opieki zdrowotnej dedykowanych osobom starszym, w tym z zakresu zdrowia publicznego i świadczeń opieki zdrowotnej;
 3. przedstawianie i opiniowanie propozycji działań w zakresie koordynacji usług zdrowotnych i pomocy społecznej kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, w tym działań wdrożeniowych i monitoringowych, deinstytucjonalizacji usług;
 4. wspieranie innych zadań wskazanych przez Ministra Zdrowia lub członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu.

Do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej serdecznie zapraszamy podmioty i instytucje wymienione w § 2 ust. 1 pkt lit w, x, y zarządzenia, tj.:

 • wyższe uczelnie medyczne,
 • szpitale, dla których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia medyczna lub instytut naukowy,
 • organizacje pozarządowe albo związki lub porozumienia organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia lub zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych (przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych).

Wybrana osoba zostanie poinformowana o tym fakcie pisemnie. Powołania członków Zespołu dokona Minister Zdrowia, a na stronie Ministerstwa zostanie zamieszczony stosowny komunikat w powyższej sprawie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej (zgodne z wzorem wskazanym w załączeniu do niniejszego ogłoszenia) można przesyłać:

 • za pośrednictwem poczty na adres Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – z dopiskiem Zgłoszenie do Zespołu ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej, albo
 • w postaci elektronicznej na adres: dep-zp@mz.gov.pl. Zgłoszenie przesyłane w wersji elektronicznej musi być podpisane podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego. W tytule wiadomości proszę wskazać: Zgłoszenie do Zespołu ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej.

Dokumenty należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. – liczy się data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowych informacji udziela Pan Jakub Kubacki, Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, tel. 022 530 02 78, j.kubacki@mz.gov.pl.

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (zawierający wszystkie wymagane dane, oświadczenia i podpisy).
 2. W przypadku podpisu dokonanego przez osobę nie wykazaną jako reprezentanta podmiotu zgłaszającego w publicznych rejestrach, do zgłoszenia należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania danej organizacji.

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / mz / zdrowotna polityka senioralna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31