NFZ: zarządzenie dot. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Medexpress

Opublikowano 03 czerwca 2020, 08:40

Medexpress

Opublikowano 03 czerwca 2020, 08:40

W zarządzeniu zmieniającym wprowadzone zostały następujące zmiany:
1) w zakresie § 18 ust. 1:
a) po pkt 12 dodano pkt 12a, w którym wskazano możliwość rozliczenia świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.). Zmiana ma charakter porządkujący,
b) pkt 15 – przepis otrzymał nowe brzmienie oraz dodano pkt 15a – wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie prawidłowego rozliczania sesji grupowej, sesji rodzinnej, sesji wsparcia psychospołecznego, sesji psychoedukacji oraz turnusu rehabilitacyjnego, w zależności od sposobu finansowania przedmiotowych świadczeń,
c) pkt 19, 30, 31 i 32 - przepisom nadano nowe brzmienie. Wprowadzone zmiany dotyczą zaokrąglenia wskaźników korygujących do dwóch miejsc po przecinku. Powyższe zmiany są konieczne w celu dostosowania przepisów do funkcjonalności systemu informatycznego w zakresie rozliczania świadczeń. Ponadto dodanie świadczeń odwykowych w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich (pkt 31), umożliwi rozliczenie tego świadczenia za pomocą wyższego wskaźnika, który jest przeznaczony dla świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży,
d) pkt 33 i 34 – określony sposób dokumentowania i rozliczania świadczeń zrealizowanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych ma na celu dostosowanie przepisów zarządzenia zmieniającego do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
e) pkt 35-37 –dodane przepisy doprecyzowujące sposób rozliczania świadczeń udzielonych na rzecz dzieci i młodzieży, przez dopuszczenie możliwości rozliczenia tych świadczeń udzielonych osobom pełnoletnim (za wyjątkiem świadczeń dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży) jednakże do ukończenia przez nich 21. roku życia mają na celu wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych.
2) w zakresie § 18 ust. 4 – nowe brzmienie przepisu uchyla obowiązek potwierdzania przez uczestnika udziału w sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego i jednocześnie zobowiązuje jedynie personel do odnotowania w dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjenta czas rozpoczęcia i zakończenia sesji;
3) w zakresie § 18 ust. 5 – dodany przepis ma na celu prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem pacjenta podczas realizacji świadczenia w zakresie leczenia środowiskowego. Przedmiotowe zmiany związane są z obowiązkiem Funduszu do finansowania udzielonych świadczeń;
3) w zakresie załącznika nr 1 do zarządzenia (któremu nadano nowe brzmienie) – wprowadzone zmiany dotyczą poszerzenia wykazu rozpoznań o rozpoznanie Z03 lub Z03 z rozszerzeniami dla rozpoznań wstępnych w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny oraz Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, doprecyzowania standardu leczenia w ramach świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych dla rozpoznań wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, F40-F48, F51-F99 (bez F84), jednoznacznego wskazania czasu trwania programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym mają charakter redakcyjno-doprecyzowujący.
Zmiana sposobu rozliczenia programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym poprzez wyodrębnienie produktów sprawozdawczych z produktu rozliczeniowego ma na celu dostosowanie sprawozdawczości do rzeczywistych potrzeb świadczeniobiorców korzystających z poszczególnych elementów programu. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto dodano produkt rozliczeniowy: turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych w ramach: świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych;
4) w zakresie załącznika nr 2 „Harmonogram-zasoby” do umowy w zakresie: harmonogram podstawowy oraz harmonogram dodatkowy - wprowadzone zmiany umożliwiają sprawozdanie do Funduszu czasu pracy personelu realizującego świadczenia zarówno w miejscu udzielania świadczeń jak i w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
Przepisy przejściowy określony w § 3 zarządzenia zmieniającego dotyczący współczynników korygujących oraz przepis § 4 dotyczący stosowania załącznika nr do zarządzenia mają na celu prawidłowe sprawozdawanie i rozliczenie świadczeń.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

opieka psychiatryczna / uzależnienia / NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31