Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Będą zmiany w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 kwietnia 2020 09:13

Będą zmiany w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W piątek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374), który został dodany przepisami art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). Zgodnie z przepisami upoważniającymi minister nadzorujący uczelnie medyczne może, w drodze rozporządzenia, czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie tych uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Projektowane rozporządzenie przedłuża do dnia 26 kwietnia 2020 r. okres stosowania przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 515 i 574), które służą zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 wśród studentów i pracowników uczelni medycznych. Jednocześnie wprowadza się zmianę pozwalająca na podejmowanie przez organy kolegialne uczelni medycznych oraz organy kolegialne samorządu studenckiego, w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wszystkie uchwał a nie tak jak dotychczas wyłącznie uchwał niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni nie byłoby możliwe podjęcie istotnych rozstrzygnięć.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Przedłożony projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 10 kwietnia 2020 r. ze względu na konieczność kontynuacji działań zapobiegawczych.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

iStock-579422908
Kształcenie lekarzy

Ministerstwo Zdrowia „ma dylemat”…

24 kwietnia 2024
iStock-1049914036
2 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także