Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Funkcjonowanie uczelni medycznych zostanie ograniczone z powodu pandemii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 października 2020 12:25

Funkcjonowanie uczelni medycznych zostanie ograniczone z powodu pandemii - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W poniedziałek na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami upoważniającymi minister nadzorujący uczelnie medyczne może, w drodze rozporządzenia, czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie tych uczelni na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

W związku z trwającym stanem epidemii i stale rosnącą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 wywołanych wirusem SARS-CoV-2 niezbędne jest ograniczenie funkcjonowania uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Rozporządzenie wprowadza ograniczenia uwzględniając podział kraju na obszar czerwony i obszar żółty w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydawanym na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

W uczelniach medycznych zlokalizowanych na obszarze czerwonym zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednakże, uczelnie medyczne będą mogły prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie będą mogły być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia będzie podejmował rektor, który zobowiązany będzie określić warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział.

Ponadto, w strefie czerwonej uczelnie medyczne prowadzące kształcenie doktorantów będą mogą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

Natomiast w uczelniach medycznych zlokalizowanych na obszarze żółtym zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibach lub filiach uczelni medycznych.
Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia będzie podejmował rektor, określając warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni medycznej zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

Zajęcia, o których mowa powyżej, będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

Rozporządzenie przewiduje również, że w przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia będzie mogła odbywać się poza siedzibą lub filią uczelni medycznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych, bez względu na obszar kraju, w którym siedzibę ma uczelnia medyczna, kolegia elektorów tych uczelni, organy kolegialne samorządu studenckiego, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach medycznych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni medycznych będą miały zapewnioną możliwość podejmowania uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni medycznych. Ze względu na sytuację epidemiczną niezbędne jest umożliwienie zorganizowania pracy tych gremiów w taki sposób, aby nie było konieczne spotykanie się ich członków.

Rozporządzenie przewiduje również, że w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych, rektorzy, podejmując decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni medycznych pracy w formie zdalnej, będą musieli uwzględniać konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni medycznej, w tym prowadzenia działalności naukowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przedłożony projekt przewiduje, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 października 2020 r. ze względu na cel jak najszybszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa epidemicznego.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Rozporządzenie nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Rozporządzanie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także