Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 stycznia 2019 08:44

Jest projekt rozporządzenia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
W projektowanym rozporządzeniu rozszerzony został wykaz laboratoriów referencyjnych o Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, który wykonywać będzie zadania laboratorium referencyjnego w zakresie wykrywania wirusów przenoszonych przez żywność pochodzenia roślinnego.
Konieczność rozszerzenia wykazu laboratoriów jest konsekwencją zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1389 z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2017, str. 9), które wskazało laboratorium referencyjne UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność. W związku z tą zmianą konieczne jest wyznaczenie krajowego laboratorium referencyjnego w tym obszarze – w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dla żywności pochodzenia roślinnego.
Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w ramach referencyjności będzie w szczególności:
1) współpracował ze wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi w Unii Europejskiej w tym obszarze;
2) zapewniał rozpowszechnianie informacji wśród organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanych przez wspólnotowe laboratorium;
3) zapewniał wsparcie naukowe i techniczne w zakresie wykonania skoordynowanych planów kontroli przyjętych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia nr 882/2004.
Jednocześnie została wprowadzona zmiana w zakresie przedmiotu badań wykonywanych w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu przez zastąpienie pojęcia „Żywności zmodyfikowanej genetycznie” pojęciem „Żywność”. Wcześniejsze określenie przedmiotu badań wykonywanych w tym laboratorium zawężało ten obszar do żywności zmodyfikowanej genetycznie. Obecna propozycja obejmuje wszystkie rodzaje żywności, które mogą potencjalnie zawierać materiał zmodyfikowany genetycznie, ale nie są oznakowane informacją o modyfikacji genetycznej, jak również produkty posiadające informację o braku modyfikacji genetycznej oraz produkty potencjalnie zawierające materiał GM niedopuszczony w UE.
Kolejną propozycją zmiany jest zastąpienie w kolumnie „Rodzaje badań” szczegółowego wykazu pestycydów oznaczanych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie − Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów ogólnym sformułowaniem „pozostałości pestycydów”. Propozycja ta wynika z częstych zmian przepisów Unii Europejskiej w ww. obszarze oraz z dynamicznej zmiany zakresu badania pozostałości pestycydów w żywności w WSSE w Warszawie, która związana jest z posiadaną przez to laboratorium elastyczną akredytacją. Ponadto wprowadzone zostają zmiany w kolumnie „Przedmiot badań” przez doprecyzowanie zakresu tych badań.
Projekt: TU
Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także