Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ministerstwo Zdrowia zapowiada podjęcie prac legislacyjnych nad ustawą o POZ

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2024 08:38

Ministerstwo Zdrowia zapowiada podjęcie prac legislacyjnych nad ustawą o POZ - Obrazek nagłówka
W związku ze szkodliwymi zapisami skutkującymi unieważnieniem z końcem tego roku deklaracji wyboru złożonych przez świadczeniobiorców, lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się do minister zdrowia Izabeli Leszczyny z apelem o pilną nowelizację ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

W odpowiedzi otrzymali zapewnienie, że MZ planuje podjęcie prac legislacyjnych, mających na celu zmianę przepisów w kierunku zagwarantowania ważności deklaracji, niezależnie od przystąpienia do zespołu POZ. – Wszystko idzie w dobrym kierunku! MZ pochyliło się nad tym tematem zgodnie z naszymi sugestiami wyrażonymi w piśmie, a to oznacza, że bezpieczeństwo pacjentów od 2025 roku zostanie zachowane! – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Wątpliwości i obawy lekarzy PPOZ wywołały zapisy, z których wynikało, że jeśli pacjent wybrał świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, ich deklaracje stracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. – To, że wybór dokonany przez świadczeniobiorcę ma decydować o utracie ważności deklaracji jest dla PPOZ nie do zaakceptowania! – podkreślali w piśmie do Izabeli Leszczyny, wskazując na wysoką szkodliwość zapisów, które w efekcie mogą doprowadzić do drastycznych konsekwencji ekonomicznych dla dalszego funkcjonowania POZ.

W odpowiedzi na pismo PPOZ Ministerstwo Zdrowia zapewniło PPOZ o planach podjęcia prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów w kierunku zagwarantowania ważności deklaracji, niezależnie od przystąpienia do zespołu POZ i usunięcia zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zakładających utratę ważności wraz z dniem 31 grudnia 2024 roku również tych oświadczeń woli pacjentów złożonych do świadczeniodawców, którzy do tej daty nie przystąpią do zespołu POZ.

Odnosząc się do kwestii zespołu POZ, MZ zaznaczyło, że brak jest obecnie bezpośredniej regulacji wskazującej na formalno–prawny model, jaki powinna przyjąć zawierana współpraca między członkami zespołu POZ: lekarzem POZ, pielęgniarką POZ i położną POZ. (…) „Ustawodawca, nakreślając jedynie definicję legalną tego pojęcia, zdecydował o pozostawieniu swobody określenia narzędzia prawnego czy umownego co do formy i ram współpracy bezpośrednio członkom zespołu POZ, umożliwiając im autonomiczne oznaczenie sposobu zawarcia porozumienia oraz ustalenie zasad komunikacji między poszczególnymi członkami zespołu. (…) W ramach podejmowanych działań, intencją Ministra Zdrowia nie było i nie jest spowodowanie ograniczenia możliwości prowadzenia działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych, w tym indywidualnych, czy grupowych.

MZ odniosło się również do opieki koordynowanej, która w ocenie MZ – jest odpowiedzią na aktualne potrzeby publicznej służby zdrowia oraz do – wielokrotnie podnoszonej przez PPOZ kwestii koordynatora wspierającego personel medyczny. (…) „ Prace Ministerstwa Zdrowia w najbliższym czasie koncentrować się będą m.in. na zwiększeniu zakresu dostępnych świadczeń i dalszym rozwoju OK. Rozwiązania organizacyjne pozwolą na zwiększenie współpracy między lekarzem udzielającym świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a lekarzem, pielęgniarką i położną POZ“. (…) „Ważną rolę w systemie wsparcia zarówno pacjentów, jak i personelu placówek medycznych pełni koordynator, który staje się przewodnikiem pacjenta. Jest swoistym spoiwem, organizującym obszar współpracy między wszystkimi członkami zespołu POZ, tym samym odciąża w pewnym stopniu personel medyczny, który większą uwagę może skupić na czynnościach leczniczych. Funkcjonowanie koordynatora oraz poszerzenie jego funkcji zapewnia wsparcie dla personelu medycznego w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym już na poziomie POZ”.

Źródło: PPOZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.