Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ: Będą zmiany ws. leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 lutego 2020 16:13

NFZ: Będą zmiany ws. leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii - Obrazek nagłówka
W piątek na stronie NFZ opublikowano nowelizację zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia
Nr 180/2019/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne w zakresie chemioterapia polegają na:

1) umożliwieniu realizacji świadczeń z wykorzystaniem jednorazowych pomp
elastomerowych do terapii infuzyjnej – zgodnie z projektowanymi zamianami w
katalogu 1e określającym Katalog świadczeń podstawowych dodano produkt
rozliczeniowy o kodzie 5.08.05.0000177 hospitalizacja jednego dnia
z zastosowaniem jednorazowych pomp elastomerowych do terapii infuzyjnej.
Wprowadzona zmiana ma na celu poprawę jakości życia pacjentów, poprzez
skrócenie okresu hospitalizacji do niezbędnego minimum – pacjenci poddani
tego typu terapii mogą być czynni zawodowo i nie podlegają wykluczeniu
społecznemu. Zaproponowane rozwiązanie spotkało się z pozytywnym
odbiorem organizacji pacjenckich zrzeszających osoby zmagające się z
chorobą nowotworową. Przedstawiciele wskazanych organizacji podkreślali,
że wskazana forma leczenia poprawia jakość leczenia oraz przeciwdziała
wykluczeniu osób chorujących na choroby nowotworowe;

2) dostosowaniu zapisów zarządzenia do możliwości przeprowadzania
wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących
świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a,
prowadzonych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych –
stosownie do art. 97 ust. 3 pkt 2d ustawy o świadczeniach – zgodnie z
projektowanymi zmianami realizacja umowy w w/w zakresie w części
dotyczącej nabywania leków może być realizowana poprzez wspólny zakup
leków nabywanych na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez
poszczególnych świadczeniodawców na rzecz podmiotu, który będzie
wskazany przez prezesa NFZ do przeprowadzenia wspólnego postępowania
przetargowego.

Wprowadzone regulacje mają na celu zracjonalizowanie wydatków płatnika
publicznego w obszarze w którym występują duże dysproporcje pomiędzy
cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny.
Planowane działania mają na celu realokację środków finansowych
uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania na obszary
terapeutyczne najbardziej tego wymagające. Należy przy tym uwzględnić
znaczne zmiany, jakie zaszły w zakresie leków refundowanych w programach
lekowych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Stąd też sprostanie wyzwaniom
jakie płyną z udostępnienia szeregu innowacyjnych technologii lekowych
wymaga podjęcia konkretnych działań. Mając na względzie powyższe,
wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów oczekujących realnego dostępu
do nowoczesnych technologii lekowych, płatnik publiczny podejmuje wyzwanie
jakim jest przeprowadzenie wspólnych postępowań na zakup leków.
W wyniku tych działań większa liczba pacjentów uzyska dostęp do terapii,
również z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych leków;

3) zmianie zasad określania progów kosztowych dla wybranych substancji
czynnych stosowanych w chemioterapii uprawniających świadczeniodawców
do korzystania ze współczynników korygujących – zmiany wprowadzone w
tym obszarze stanowią ujednolicenie zasad określania progów kosztowych dla
substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - w
związku z analizą średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji
czynnych stosowanych w chemioterapii oraz cen osiąganych w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w związku opublikowanym obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 18
lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień
1 marca 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 11), wydanym na podstawie art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784,
z późn. zm.), został zaktualizowany załącznik nr 1n do zarządzenia, określający
Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, celem dostosowania
przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków
stosowanych w chemioterapii.

Zmiany w zakresie załącznika nr 1n do zarządzenia, określającego Katalog
leków refundowanych stosowanych w chemioterapii dotyczą części A - leki
podstawowe i polegają na:

a) Zmianie nazwa leku dla GTIN 05909990983018 na „Caelyx / Caelyx pegylated
liposomal, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml”

b) dodaniu kodu GTIN dla substancji czynnej:
 5.08.10.0000053 - Pemetreksedum - GTIN: 05909991289362,
05909991289379,
 5.08.10.0000081 – Posaconazolum – GTIN: 05901797710743,
07613421033408
 5.08.10.0000085 – Bortezomibum – GTIN: 05900411003193,

c) usunięciu substancji czynnej i kodu GTIN dla:
 5.08.10.0000057 – Thiotepa - GTIN: 05909990893546,
05909990893553,
 5.08.10.0000083 – Leuprorelinum - GTIN: 05909990686117,

d) usunięciu kodu GTIN dla substancji czynnej:
 5.08.10.0000024 – Etoposidum - GTIN: 05909991198138,
 5.08.10.0000087 - Voriconazolum - GTIN: 05909991095826,
- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym.
Substancja czynna 5.08.10.0000081 – Posaconazolum została dodana do wykazu
substancji czynnych, których średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie
z § 28 zarządzenia.

Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu
Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości
i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności
wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej, a także w
misję Funduszu, zgodnie z którą „Działając w imieniu i na rzecz Pacjentów,
Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie ze Świadczeniodawcami dba o zdrowie
obywateli zarówno poprzez działania profilaktyczne, jak też należytą jakość i
dostępność świadczeń opieki zdrowotnej oraz efektywne gospodarowanie środkami
publicznymi”.

Oznaczenie momentu stosowania przedmiotowego aktu prawnego w sposób
wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości
stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach, prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnął opinii właściwych
konsultantów krajowych, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 137 ustawy o świadczeniach, zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji
świadczeniodawców.

W trakcie konsultacji, do projektu zarządzenia odniosło się 25 podmiotów (w
tym 4 oddziały wojewódzkie NFZ), z czego 4 podmioty nie zgłosiły uwag. 2 podmioty
zgłosiły swoje uwagi po terminie.

Z przesłanych uwag 6 uznano za zasadne, 15 uznano za częściowo zasadne,
pozostałe uwagi uznano za bezzasadne lub stanowiły one uwagi ogólne.

Najważniejsze uwzględnione dotyczą:

a) doprecyzowania zapisów umożliwiających zastosowanie świadczenia o
kodzie: 5.08.05.0000177 hospitalizacja jednego dnia z zastosowaniem
jednorazowych pomp elastomerowych do terapii infuzyjnej;

b) doprecyzowania kwestii przekazywania pełnomocnictw do podmiotu
przeprowadzającego postępowanie;

c) wprowadzenie zapisów umożliwiających świadczeniodawcy zakup leków na
zasadach ogólnych, w sytuacji w której zostanie udokumentowana
konieczność zastosowania innego leku, w okresie objętym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;

d) wprowadzenie zapisów umożliwiających świadczeniodawcy korzystanie z
dotychczas podpisanych umów na zakup leków, w sytuacji w której cena
jednostkowa będzie nie wyższa niż cena uzyskana w wyniku wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.