Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Zarządzenie dot. projektu "Za życiem"

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2019 10:14

NFZ: Zarządzenie dot. projektu "Za życiem" - Obrazek nagłówka
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” mają charakter porządkowy i są tożsame z modyfikacjami wprowadzonymi w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, jak również są związane z koniecznością dostosowania przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia, tj.: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).
1. W treści normatywnej zarządzenia dokonano zmian o charakterze legislacyjnym poprzez dostosowanie wykazu słownika pojęć do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756) wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Na podstawie opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli: Informacji o wynikach kontroli Żywienie pacjentów w szpitalach, dookreślono, że żywienie powinno być prowadzone zgodnie z aktualnymi zasadami określonymi w Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego publikowanych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub – w przypadku dzieci – zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
Ponadto w załączniku w zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano aktualizacji wartości produktów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r. (Dz. U. poz. 1662).
3. Zaktualizowano zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania wynikający z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U. poz. 1756) oraz zmodyfikowano treść zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
4. Zgodnie z wnioskiem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci zmodyfikowano wzory załączników: karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego i/lub drogą przewodu pokarmowego noworodków (załącznik nr 6a do zarządzenia), karta monitorowania leczenia żywieniowego noworodków (załącznik nr 6b).
Zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w karcie kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego (załącznik nr 6c do zarządzenia) wprowadzono korektę redakcyjną.
Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Tematy

NFZ / Za życiem

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także