Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NIK o wnioskach o informację publiczną. Jak wypadł resort zdrowia?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 kwietnia 2023 08:00

NIK o wnioskach o informację publiczną. Jak wypadł resort zdrowia? - Obrazek nagłówka
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dot. udostępniania informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej. W 2021 roku najwięcej wniosków o informację publiczną wpłynęło do resortu zdrowia. Jak z realizacją?

NIK przypomina, że dostęp do informacji publicznej, gwarantujący jawność i przejrzystość działań podmiotów wykonujących zadania publiczne, jest konstytucyjnym prawem obywatela, a realizowany jest przede wszystkim poprzez udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz publikację informacji w BIP.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom m.in. ze względu na informacje niejawne, inne tajemnice ustawowo chronione, prywatność osób czy też tajemnicę przedsiębiorcy.

Po ponad 20 latach obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej jej przepisy nadal budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.

NIK opublikowała wnioski z kontroli. Jak wypadło Ministerstwo Zdrowia?

Z danych Izby wynika, że najwięcej wniosków wpłynęło w 2021 r. właśnie do resortu zdrowia.

Zrzut ekranu 2023-04-24 o 13.26.25

Gdy na decyzję organu o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub na bezczynność organu wnioskodawcy kierowali skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w sądach zapadały wyroki – łącznie w badanym okresie było ich 136 – z czego blisko połowa wydana była na niekorzyść organu zobowiązanego do udostępnienia informacji. Wszystkie prawomocne wyroki zostały zrealizowane. W kontrolowanym okresie MZ pozostaje liderem w liczbie wyroków - również tych na niekorzyść resortu.

Zrzut ekranu 2023-04-24 o 13.27.10

W pięciu skontrolowanych urzędach kontrolerzy stwierdzili nierzetelnie prowadzone rejestry spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej. Dwa ministerstwa (Sprawiedliwości i Zdrowia) nie aktualizowały zbiorów danych w portalu danych (dane.gov.pl) z przyjętą przez siebie częstotliwością, co było działaniem nierzetelnym.

W aż 12 z 16 skontrolowanych urzędów już w trakcie kontroli NIK podjęto działania zmierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości.

Ministerstwa i urzędy wojewódzkie nieobjęte kontrolą NIK przekazały uwagi i spostrzeżenia na temat udostępniania informacji publicznej. Wskazywano m.in. na:

 • brak w ustawie definicji m.in.: sprawy publicznej, informacji przetworzonej, dokumentu wewnętrznego – co stwarza problemy interpretacyjne i powoduje konieczność każdorazowej czasochłonnej analizy orzecznictwa sądów administracyjnych, które jest niejednolite i zmienne;
 • rosnącą liczbę wniosków o informację, która miałaby być wykorzystana do celów edukacyjnych lub zawodowych (np. dane na potrzeby napisania pracy naukowej), a których przygotowanie wymaga zaangażowania wielu komórek organizacyjnych urzędu;
 • trudność w realizacji wniosków o informację przetworzoną wymagających znacznych nakładów pracy ze względu na szeroki zakres wniosku lub złożoność sprawy.

Wnioski

Wnioski do organów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej

 • Wzmocnienie nadzoru nad realizacją obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w szczególności nad terminowym rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 • Podjęcie działań w celu zapewnienia publikacji informacji publicznych wymaganych przepisami udip, niezależnie od ich zamieszczenia na stronie BIP przez inne zobowiązane organy.
 • Oznaczanie informacji publikowanych w portalu GOV.PL jako treści BIP w celu zapewnienia ich wyświetlania w Biuletynie.

Wnioski de lege ferenda

Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Rady Ministrów o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu:

 • doprecyzowanie art. 13 ust. 1 udip poprzez wskazanie, że termin określony w tym przepisie na udostępnienie informacji publicznej na wniosek dotyczy również sytuacji innych niż udostępnienie informacji publicznej, w tym m.in. poinformowania wnioskodawcy, że:
 • przedmiot wniosku nie obejmuje informacji publicznej w rozumieniu przepisów udip,
 • żądana informacja została już udostępniona w BIP lub portalu danych,
 • organ nie posiada informacji, o której mowa we wniosku,
 • zastosowanie mają przepisy posiadające pierwszeństwo (art. 1 ust. 2 udip);
 • doprecyzowanie przepisów art. 16 udip poprzez określenie terminu, w jakim wydaje się decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzję o umorzeniu postępowania.

Źródło: NIK

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także