Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nowe zarządzenie NFZ w sprawie kontroli świadczeniodawców

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 25 sierpnia 2014 12:56

Nowe zarządzenie NFZ w sprawie kontroli świadczeniodawców - Obrazek nagłówka
Zarządzenie określa sposób i tryb planowania, przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania kontroli u świadczeniodawców. Jakie prawa ma kontroler?

nfz

Zarządzenie określa sposób i tryb planowania, przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania kontroli u świadczeniodawców. Jakie prawa ma kontroler?

Celem planowania kontroli jest stworzenie warunków do koncentracji działalności kontrolnej NFZ na najważniejszych zagadnieniach związanych z efektywnym zarządzaniem środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania potencjału kontrolnego NFZ.

Zarządzenie określa przeprowadzanie i dokumentowanie czynności kontrolnych:

§ 18. 1. Właściwa jednostka organizacyjna NFZ zawiadamia pisemnie podmiot kontrolowany o planowanej kontroli najpóźniej w chwili jej rozpoczęcia.

2. Podmiot kontrolowany potwierdza w formie pisemnej otrzymanie zawiadomienia, wskazując datę, w której ta czynność została dokonana.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, właściwa jednostka organizacyjna NFZ może wystąpić o przygotowanie przez podmiot kontrolowany, wskazanych dokumentów, zestawień i obliczeń.

§ 19. Rozpoczynając kontrolę kontroler okazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z legitymacją służbową albo dowodem osobistym w przypadku osoby niebędącej pracownikiem jednostki organizacyjnej NFZ.

§ 20. 1. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany, w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli dobro kontroli tego wymaga – również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności, w miarę potrzeby, mogą być prowadzone w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej NFZ.

§ 21. 1. Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli.

2. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, w szczególności dokumenty, rzeczy, wyniki oględzin, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

Kontrolerzy mają prawo do:

a) wstępu do objętych kontrolą obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,

b) pobierania oraz zabezpieczania materiałów dowodowych,

c) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą,

d) sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów,

e) żądania od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów,

f) przeprowadzania oględzin obiektów lub innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności, związanych z przedmiotem kontroli,

g) żądania od pracowników podmiotów kontrolowanych, kierownika podmiotu kontrolowanego oraz członków organów statutowych udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień,

h) korzystania z pomocy biegłych lub specjalistów w danej dziedzinie.

§ 23. 1. Kontroler dokumentuje przebieg i wyniki czynności kontrolnych, w sposób określony w niniejszym rozdziale, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli.

2. Akta kontroli obejmują w szczególności materiały dowodowe i inne dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale oraz określone w § 8 ust. 4 i § 16 ust. 1.

3. Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności kontrolnych, włączając do nich materiały, o których mowa w ust. 2, i numerując kolejno strony akt.

4. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego.

Zarządzenie: TU

Źródło: nfz.gov.pl

Czytaj także: NRL o oświadczeniach konsultantów

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także