Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Obowiązkowe oświadczenia majątkowe dla lekarzy

MedExpress Team

Paweł Grzybowski

Opublikowano 24 października 2017 13:07

Obowiązkowe oświadczenia majątkowe dla lekarzy  - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Rząd planuje poszerzyć listę podmiotów, zobowiązanych złożyć oświadczenia o stanie majątkowym. Wśród nich są lekarze, kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rządowe Centrum Legislacji poinformowało o przekazaniu do konsultacji publicznych, projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zmiany proponowane przez inicjatora ustawy zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale również wprowadzenie „nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie”, rozwiązań. W uzasadnieniu, wnioskodawca tłumaczy, iż celem ustawy jest wzmocnienie przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem.

Projekt określa między innymi zakres przedmiotowy i podmiotowy oświadczeń majątkowych. W projekcie zgłoszona została propozycja uszczelnienia i reformy systemu oświadczeń majątkowych opartej m.in. na informatyzacji procesu składania i analizowania oświadczeń majątkowych, ujednoliceniu zakresu informacji podawanych w oświadczeniach, ujednoliceniu systemu procedur składania i przetwarzania oświadczeń, aktywizowania kierowników jednostek do stałego monitorowania oświadczeń majątkowych składanych przez podległy personel oraz jednoznacznego określenia wszystkich osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

Projektodawca zaproponował nałożyć obowiązek składania oświadczeń majątkowych między innymi na następujące podmioty:

- Rzecznik Praw Pacjenta oraz jego zastępca,

- Prezes, zastępca oraz członek rady Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Członkowie wojewódzkiego albo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- Lekarze orzecznicy ZUS, lekarze rzeczoznawcy KRUS oraz członkowie komisji lekarskiej ZUS albo KRUS,

- Osoby kierujące jednostkami budżetowymi,

- Osoby kierujące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Istotną zmianą, jest również propozycja wprowadzenia przepisu, na mocy którego Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej Szefem CBA będzie mógł wezwać raz w roku kalendarzowym każdą osobę pełniącą funkcję publiczną do złożenia oświadczenia majątkowego. Ponadto Szef CBA będzie mógł również wezwać w każdym czasie do złożenia oświadczenia majątkowego również osobę spoza katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia takiego oświadczenia, jak również pracowników spółki zobowiązanej nieobjętych obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.