Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Od dziś wraca rehabilitacja, ale nie wszędzie. Poznaj szczegóły rozporządzenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 maja 2020 09:25

Od dziś wraca rehabilitacja, ale nie wszędzie. Poznaj szczegóły rozporządzenia - Obrazek nagłówka
KIF
Krajowa Izba Fizjoterapeutów informuje o szczegółach "odmrożenia" rehabilitacji.

2 maja 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które przewiduje zniesienie z dniem 4 maja 2020 r. czasowego ograniczenia:

  • wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej;
  • działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, polegającego na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Powyższe oznacza, że z dniem 4 maja 2020 r. przywraca się udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – w podmiotach leczniczych oraz praktykach zawodowych.

Od 4 maja 2020 r. udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej nie jest ograniczone tylko do przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. A zatem, zgodnie z nowym przepisem, każdy pacjent, wymagający świadczenia fizjoterapeutycznego, powinien otrzymać pomoc medyczną fizjoterapeuty. Należy w tym miejscu podkreślić, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Odmowa ich udzielenia może nastąpić wyjątkowo, zgodnie z przepisami, w tym z art. 6 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.
Ponadto przywraca się prowadzenie usług rehabilitacyjnych w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W dalszym ciągu do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń:

  • w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego – rozumianego jako zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii,
  • w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568) polegającego na całkowitym zakazie wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W zakresie szczególnych regulacji dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ, rozporządzenie zasadniczo powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj.:

  • w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności rozporządzenie przewiduje do odwołania potwierdzenie przez świadczeniodawcę tożsamości świadczeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
  • do odwołania nie ma zastosowania wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
  • w przypadku gdy świadczeniobiorca, który w okresie stanu epidemii nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyżej.

Należy podkreślić, że zmiana wprowadzona rozporządzeniem oznacza niespełnienie przez świadczeniodawców, którzy zaprzestali udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, jednego z warunków uprawniających do wypłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwoty zaliczkowej ustalonej jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń, chyba że zaprzestanie udzielania świadczeń wynika z decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zatem w przypadku gdy dany podmiot związany umową z NFZ od dnia 4 maja 2020 r. nie będzie udzielał świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, mimo braku w rozporządzeniu Rady Ministrów ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii, nie będzie mu przysługiwać powyższa należność za okres nieudzielania świadczeń.

Źródło: KIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.