Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Wytyczne dla organizatorów imprez sylwestrowych i noworocznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 grudnia 2021 09:59

Wytyczne dla organizatorów imprez sylwestrowych i noworocznych  - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Główny Inspektor Sanitarny przypomina o najważniejszych elementach rekomendowanego postępowania przy organizacji imprez sylwestrowych i noworocznych.

Ma ono na celu:
1. zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników imprez oraz osób zaangażowanym w ich realizację,
2. zminimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników oraz osób zaangażowanych w realizację imprezy.

Rekomendowane zasady dla organizatora wydarzenia
1. Powołanie lub delegowanie w strukturach organizatora wydarzenia osoby lub zespołu osób do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur przeciwepidemicznych. Osoba ta powinna pozostawać w kontakcie z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną przed, w trakcie oraz po imprezie.
2. Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:
• zebranie danych umożliwiających łatwy kontakt z obsługą po wydarzeniu;
• zapewnienie aby, zwłaszcza bezpośrednio z klientem, pracowały wyłącznie osoby posiadające aktualny paszport covidowy (aktualny certyfikat szczepień, status ozdrowieńca nie starszy niż 180 dni);
• obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos u wszystkich pracowników;
• zapewnienie, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;
• częsta dezynfekcja dłoni w tym na wejściu i wyjściu na teren imprezy;
• udostępnienie środków do dezynfekcji w ogólnodostępnych miejscach, toaletach, przy wejściu, wyjściu;
• udostępnienie pojemników na zużyte maseczki, jednorazowe rękawiczki, inne odpady - preferowane kosze bezdotykowe;
• zapewnienie uczestnikom środków do dezynfekcji rąk, a także wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji w ilości wystarczającej do pracy na czas całej imprezy;
• szkolenie pracowników w zakresie możliwie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur obowiązujących na imprezie.
3. Organizator zastosuje się do aktualnego na dzień 31 grudnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
4. Zapewnienie weryfikacji osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19 poprzez skontrolowanie kodów QR na wejściu.
5. Zapewnienie, aby osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 przedstawiły wyniki testu na koronawirusa nie starsze niż 48 godzin od wejścia na teren imprezy.

Rekomendowane zasady pracy wykonawców
1. Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy występującymi - tam, gdzie będzie to możliwe.
2. Zakładanie maseczek zasłaniających usta i nos zawsze i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.
3. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
4 . Zapewnienie higieny charakteryzacji artystów np. wykonywanie pracy charakteryzatora w rękawiczkach oraz z zasłoniętą twarzą za pomocą maseczki, mycie rąk i ich dezynfekcja przed i po sesji makijażu/czesania, prowadzenie charakteryzacji z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wszystkie narzędzia służące do charakteryzacji powinny być zdezynfekowane przed użyciem (optymalnie jednorazowe/dedykowane artystom zestawy).
5. Zapewnienie dezynfekcji sprzętu technicznego, szczególnie tego na użytek osobisty np. mikroporty.

Rekomendowane zalecenia dotyczące udziału osób w imprezie
1. Regulamin wydarzenia opracowany przez organizatora powinien uwzględniać zapisy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
• klauzulę RODO umożliwiającej organizatorowi wgląd do certyfikatów COVID uczestników, a także, w razie konieczności, udostępnienie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych osób z kontaktu z osobą zakażoną;
• okazanie przez uczestnika certyfikatu COVID przy wejściu na imprezę jeśli w miejscu wydarzenia znajduje się już określony prawem limit osób;
• obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w środki ochrony osobistej.
2. Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem o:
• akceptacji regulaminu imprezy i obowiązku przestrzegania jego zapisów, co jest równoznaczne z uczestnictwem w wydarzeniu;
• zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
3. W komunikacji z uczestnikami imprezy organizator wydarzenia zobowiązany jest wykorzystać wszystkie dostępne kanały informacyjne.
4. Zasady zbierania danych osobowych i kontaktowych powinny być zgodne z aktualnymi rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Na terenie wydarzenia rozmieszczone środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne lub oznaczenia przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu 1,5 m.

Zasady wejścia i wyjścia publiczności
1. Wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe); na imprezach gdzie obowiązuje procedura przeszukania ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce.
2. Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m.
3. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników na wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
4 . Odpowiednie dostosowanie szerokości i liczby wejść oraz systemu kolejkowania w celu utrzymania zalecanego dystansu społecznego.
5. Preferowane bilety elektroniczne w telefonach.
6. Udostępnienie największej możliwej liczby wyjść.
7. Kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.

Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia
1. Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi - postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH PIB.
2. Sprzątanie stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:
• Środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy m.in. w toaletach oraz przy wejściach i wyjściach na teren imprezy z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością (osoby z niepełnosprawnością nie wymagają innych środków do mycia i dezynfekcji toalet).
• Udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja ich w taki sposób, aby móc zachować wymagany dystans.
• Oznaczenie pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, właściwe postępowanie z odpadami.
• Udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe.
• Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość).
• Sprzątanie i dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
3. Sprzątanie stref przygotowywania i wydawania posiłków powinno uwzględniać:
• Stosowanie środków dezynfekujących.
• Obowiązek i zwiększona częstotliwość odkażania lub ozonowania takich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury, z którą kontaktuje się klient.
• Odkażanie urządzeń systemów płatności.
4. Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi.
5. Ciągi komunikacyjne/toalety:
• Zapewnienie w miarę możliwości bezdotykowego otwierania drzwi.
• Używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, starsze, ciężarne.
• Zakaz używania nadmuchowych suszarek do rąk.
• W miarę możliwości ograniczenie w toaletach kontaktu bezpośredniego z inną osobą.
6. Posiłki serwowane dla obsługi i artystów z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.
7. W strefie konsumpcji posiłków dostępne płyny do dezynfekcji.

Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia
1. Wszystkie podmioty prowadzące działalność żywieniowo-żywnościową podczas trwania imprezy masowej powinny posiadać decyzje zatwierdzającą i wpis do rejestru lub wpis do rejestru w trybie art. 61 i nast. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) oraz przestrzegać wymogów prawa żywnościowego zawarte w rozporządzeniu WE nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1—54, z późn. zm.) a także przepisów ustanawiających określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Prowadzenie małej gastronomii i obrotu żywnością nieopakowaną możliwe jest przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonania prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością.
3. Dla osób prowadzących produkcję w zakresie małej gastronomii lub obrotu żywnością zaleca się wydzielenie urządzeń sanitarnych – WC z umywalką do mycia rąk z pełnym wyposażaniem, środki do mycia rąk oraz ich higienicznego suszenia.
4. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust maseczką. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe.
5. Zaleca się, aby pojemniki z płynem dezynfekującym dla uczestników zostały zapewnione przy wejściach, w toaletach i przy punktach sprzedaży.
6. Zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę np. z pleksi, oddzielającą klienta od pracownika.
7. Częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów - każdorazowo po/przed użyciem. Systematyczna dezynfekcja rąk.
8. Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności.
9. Konfekcja na stoiskach dostępna bez możliwości przymierzania.
10 . Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych.

Procedury dla imprez plenerowych
1. Obowiązek zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
2. Zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.
3. Odpowiednia do liczby uczestników liczba dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.
4. Zapewniona obsługa do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.
5. Wyraźnie oddzielony i oznaczony teren dla widowni, w celu uniknięcia mieszania się uczestników imprezy z osobami postronnymi, np. spacerowiczami.

Źródło: GIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także